Na PraF UK sa diskutovalo o obchodnom a investičnom spoločenstve medzi EÚ a USA

Bratislava 28. apríla 2015: Na pôde Právnickej fakulty Univerzity Komenského v Bratislave sa v pondelok 27. apríla 2015 uskutočnila panelová diskusia, ktorá bola organizovaná na aktuálnu zahranično-politickú tému „TTIP – Dohoda medzi EÚ a USA o transatlantickom obchodnom a investičnom partnerstve“.


Stretnutie otvoril prodekan Právnickej fakulty Univerzity Komenského v Bratislave JUDr. Vladislav Mičátek, PhD., ktorý poďakoval prítomným hosťom za účasť a uviedol, že diskusia je organizovaná ako ďalšie sprievodné podujatie medzinárodného projektu SlovakMUN 2015 – Modelové zasadnutie OSN, t. j. prvej slovenskej univerzitnej simulácie zasadnutia OSN, ktorá sa uskutoční začiatkom novembra 2015. Tiež sa vyjadril, že cieľom tohto univerzitného stretnutia bolo prispieť k rozšíreniu rozhľadu o dôležitej spolupráci medzi EÚ a USA a poskytnúť tak študentom a širšej odbornej verejnosti kvalifikované informácie a priestor pre diskusiu.

Rokovanie prebiehalo v jednom paneli, na ktorom sa zúčastnili štyria prednášajúci z rôznych oblastí odborného pôsobenia. Ako prvý vystúpil zástupca veľvyslanca Spojených štátov amerických v SR Norman Thatcher Scharpf, ktorý prítomným objasnil, aké výhody prináša Dohoda medzi EÚ a USA o transatlantickom obchodnom a investičnom partnerstve. Vo svojom prejave spomenul viaceré oblasti, ktorých sa dohoda týka, napríklad stanovenie globálnych štandardov, úspory spotrebiteľov či vytváranie nových pracovných miest. Ďalším prednášajúcim bol vedúci Zastúpenia Európskej komisie na Slovensku Dušan Chrenek, ktorý uviedol, že dohoda je jednou z desiatich najdôležitejších priorít Európskej komisie a predstavuje najlepší nástroj na zlepšenie postavenia Európy na svetovom trhu. Dušan Chrenek, rovnako ako jeho predrečník, objasnil niektoré súvisiace skutočnosti a priblížil ekonomické a strategické zameranie Európskej komisie a Slovenska. Spomenul tiež, že dohoda prinesie nové možnosti pre export, podporí existujúce pracovné miesta a zabezpečí tvorbu nových. Ako tretí panelista vystúpil generálny riaditeľ Sekcie zahraničného obchodu Ministerstva hospodárstva SR Štefan Rozkopál, ktorý pripomenul, že táto dohoda medzi EÚ a USA nie je ničím novým. Počas svojej prednášky objasnil prítomným dôvody hlbšieho prepojenia medzi EÚ a USA, no na druhej strane uviedol aj riziká, ktoré z tohto partnerstva môžu vzniknúť, napríklad zvýšený export amerických produktov na tradičné európske trhy a v nadväznosti na to možné ohrozenie domácich výrobcov. V tejto súvislosti však doplnil, že ide o otvorený trh. Ako posledná vystúpila zástupkyňa z Ministerstva financií SR Andrea Holíková, ktorá sa vo svojom vystúpení zamerala na problematiku ISDS (Investor to State Dispute Settlement). Ide o mimosúdne riešenie sporov zahraničných investorov proti štátu pred arbitrážnym tribunálom. Takéto riešenie môže byť súčasťou investičnej kapitoly v dohode uzatváranej na úrovni EÚ (ako napr. CETA alebo TTIP).

Na záver konštatujeme, že zapojenie hostí z oboch strán Dohody medzi EÚ a USA o transatlantickom obchodnom a investičnom partnerstve zabezpečilo vysoký odborný profil a viaceré pohľady na túto významnú tému.

Panelovú diskusiu zorganizovala Právnická fakulta Univerzity Komenského v Bratislave a Európske združenie študentov práva (ELSA) Bratislava v spolupráci s Univerzitou Komenského v Bratislave a ďalšími partnermi.

JUDr. Soňa Sopúchová, Katedra správneho a environmentálneho práva PraF UK