Veľká zlatá medaila UK pre profesorku Joannu Goszcyńsku

Rektor UK Marek Števček udelil prof. dr. hab. Joanne Goszczyńskej, poľskej slavistke, slovakistke a bohemistke, Veľkú zlatú medailu Univerzity Komenského. Získala ju za dlhoročný významný prínos k výskumu slovenskej literatúry a kultúry v zahraničí a k rozvoju slovensko-poľskej spolupráce v oblasti literárnovednej slovakistiky a slavistiky. Vzhľadom na pandemické opatrenia slávnostné odovzdanie ocenenia sa konalo na pôde Veľvyslanectva Slovenskej republiky vo Varšave dňa 24. augusta 2021.


Cenu odovzdal laureátke veľvyslanec Slovenskej republiky v Poľsku Andrej Droba, ktorý poukázal na význam celoživotného diela prof. Goszczyńskej pre rozvoj slovensko-poľských vedeckých a kultúrnych vzťahov. Laureátka pri poďakovaní zdôraznila význam tejto ceny pre ňu osobne, ako aj pre humanitné vedy, ktoré reprezentuje. Slávnostného odovzdania sa zúčastnili zástupcovia Inštitútu slavistiky Poľskej akadémie vied, slavisti z Varšavskej univerzity, zástupcovia Slovenského veľvyslanectva vo Varšave a rodinní príslušníci prof. Goszczyńskej.

Prof. dr. hab. Joanna Gorszczyńska pôsobí v Inštitúte slavistiky Poľskej akadémie vied. V rokoch 2008 – 2016 bola riaditeľkou Inštitútu južnej a západnej slavistiky na Varšavskej univerzite, je aj dlhoročnou predsedníčkou poľskej sekcie Slovensko-poľskej komisie humanitných vied. Do výskumného záberu profesorky Joanny Goszczyńskej patria slovenská a česká literatúra, dejiny ideí, národná mytológia, národná identita, mesianizmus a modernizmus. Je autorkou priekopníckych piatich monografií: Mýtus o Jánošíkovi vo folklóre a slovenskej literatúre 19. storočia (2001, slovenský preklad 2003), Slávni a zabudnutí. Štúdie z českej a slovenskej literatúry (2004), Synovia slova. Mesianistické myslenie v slovenskej literatúre (2008), Veľké spory malého národa (2015), Mračná tvár českej literatúry. Kolotoč modernizmu (2021).

Prof. Goszczyńska je laureátkou viacerých prestížnych poľských a slovenských ocenení za jej doterajšiu vedeckú, kultúrnu a didaktickú činnosť, o. i. Medzinárodnej ceny SAV za rok 2017.