Právnická fakulta UK sa pripojila k pomoci študentom a utečencom z Ukrajiny

Právnická fakulta UK ponúka svoj balík pomoci.


Právnická fakulta UK:

 

 • Zriadila špeciálnu mailovú adresu ako jednotný kontaktný bod: infoflaw.uniba.sk
 • Komunikuje, alebo sa snaží komunikovať, s ukrajinskými študentmi fakulty, vrátane tých, ktorí sú fyzicky na Ukrajine.
 • Ak sa podarí skontaktovať s ukrajinskými študentmi fakulty nachádzajúcimi sa na Ukrajine a budú sa chcieť presúvať na Slovensko, fakulta zabezpečí ich odvoz zo štátnej hranice služobným vozidlom fakulty a zabezpečí ich ubytovanie.
 • Fakulta zohľadní sťažené podmienky pre štúdium ukrajinských študentov (napríklad pri posudzovaní účasti na výučbe).
 • Ukrajinským študentom sa tento semester odpustí kontrolná etapa štúdia, ak by nemohli riadne plniť svoje študijné povinnosti; prerušiť štúdium sa im neodporúča, aby nestratili status študenta.
 • Aspekty pomoci utečencom z Ukrajiny (napr. právna pomoc pri hľadaní zamestnania na Slovensku a pod.) budú včlenené do Študentskej právnej poradne, ktorá sa posilní o ďalších študentov (umožní sa dodatočný zápis predmetu).
 • Fakulta je pripravená prijať na štúdium študentov ukrajinských právnických fakúlt, ktorí sú na úteku pred vojnou a chceli by študovať právo na Slovensku. Fakulta dá podnet univerzite na odpustenie poplatkov spojených s prijímacím konaním pre takýchto uchádzačov.
 • Ukrajinským študentom, ktorí sa zapíšu na študijné programy v anglickom jazyku, sa poskytne štipendium spočívajúce v odpustení školného – v študijnom programe Právo sa takto poskytne 50 štipendií, v študijnom programe Manažment a právo takisto 50 štipendií (za podmienky súhlasu Fakulty manažmentu UK, s ktorou sa tento študijný program uskutočňuje).
 • Zvýšia sa kapacity klinických predmetov fakulty, v rámci ktorých študenti môžu pomáhať ukrajinským utečencom (napríklad právne poradenstvo týkajúce sa možnosti zamestnania na Slovensku a pod.), resp., novým ukrajinským študentom (študentský mentoring, pomoc s úvodom do štúdia práva a právnickej slovenčiny); fakulta pritom osobitne osloví súčasných ukrajinských študentov.
 • Fakulta podporuje priateľstvo a pomoc slovenských študentov vo vzťahu k ukrajinským študentom a prosí svojich študentov, aby sa ujali ukrajinských študentov, napr. ako „study buddies“ a pomáhali im.
 • Fakulta bude presadzovať novelu o Fonde podpory vzdelávania tak, aby pôžičky mohol poskytovať aj ukrajinským študentom, podnet predloží aj priamo riaditeľovi fondu dr. Kučmášovi.
 • Fakulta osloví partnerskú právnickú fakultu v Užhorode s ponukou pomoci a bude sa snažiť požadovanú pomoc v rámci možností fakulty zabezpečiť.