Vyjadrenie rektora UK a Akademického senátu UK našim ukrajinským a ruským študentom

Rektor UK aj vedenie študentskej časti Akademického senátu UK opakujú svoje odhodlanie pomôcť našim študentom.


Okamžite po vypuknutí vojnového konfliktu poslal rektor UK dňa 24. 2. 2022 list ukrajinským študentom našej univerzity v tomto znení.   

Vážené študentky, vážení študenti,

dovoľte mi v týchto chvíľach, takých náročných pre Vašu domovinu, vyjadriť Vám svoju hlbokú účasť a solidaritu. Sme s Vami a ako Vaša univerzita Vám chceme pomôcť nielen gestami a vyhláseniami, ale aj konkrétnymi skutkami. Dovoľte mi informovať Vás, že som podnikol okamžité kroky k indikovaniu konkrétnych problémových oblastí spolu s návrhmi konkrétnych riešení. Prvú krízovú poradu zvolávam na dnes o 14.00 h a o všetkých parciálnych opatreniach Vás budeme priebežne informovať.

V tejto súvislosti privítame Vašu pomoc a aktívnu participáciu. Prosím, dajte nám vedieť, ako konkrétne Vám vie byť Vaša univerzita nápomocná. Privítame Vašu účasť na procesoch pomoci nielen Vám, ale i Vašim blízkymi a celej Vašej ťažko skúšanej krajine.

Dovoľte mi ubezpečiť Vás, že táto univerzita využije všetko svoje renomé i spoločenský status na to, aby sa za Vás postavila a pomohla Vám. 

S úctou Váš Marek Števček, rektor UK

 

Rektor UK zároveň oslovil aj študentov z Ruskej federácie nasledovnou správou s cieľom ubezpečiť ich, že sme pripravení pomôcť aj im:

Milí študenti,

rozhodol som sa obrátiť sa na Vás touto cestou, pretože si uvedomujem zložitosť i náročnosť situácie, v ktorej sa teraz ako ruskí študenti a študentky nachádzate. Chcem Vás ubezpečiť, že Vaša univerzita i ja osobne nachádzame pochopenie pre Vašu neľahkú situáciu, do ktorej ste sa nedostali vlastnou vinou. 

Najhoršou vlastnosťou vojenského konfliktu je, že trpia nevinní. A často na viacerých stranách. Mnohí z Vás sa dostali do ťažkej životnej situácie, zažívate traumatizujúce konfrontácie, alebo vnímate negatívne reakcie k politike politických predstaviteľov Vašej krajiny. Prosím, nebojte sa obrátiť na svoje kontakty na fakultách, alebo priamo na kanceláriu rektora, ak by ste sa ocitli v ťažkej situácii a potrebovali pomoc – so zabezpečením životných potrieb, kontakt na psychologickú pomoc, administratívnu pomoc pri vybavovaní ťažko riešiteľných životných situácií, alebo akúkoľvek inú formu podpory. 

Želám Vám v týchto ťažkých časoch veľa síl a odhodlania a veríme, že vystupňované napätie v najbližšej dobe opadne.

S úctou Váš Marek Števček, rektor UK

 

Zároveň sa rektor stotožňuje so slovami podpredsedov Akademického senátu UK za študentskú časť, ktorí adresovali študentom výzvu k vzájomnej empatii a ľudskosti:

Milá kolegyňa, milý kolega,

naša spoločnosť a s ňou aj naša univerzita sa ocitli v bezprostrednom kontakte s vojenským konfliktom, ktorý nemá v Európe od II. svetovej vojny obdobu. Po mesiacoch pandémie budeme vystavení ďalším skúškam zachovania si ľudskej dôstojnosti.

Univerzita Komenského v Bratislave už reagovala na udalosti, ktoré sa odohrávajú na Ukrajine a snaží sa vyvinúť čo najväčšie úsilie v pomoci dotknutým študentom a zamestnancom univerzity. Viac info na https://kmn.sk/StojimezaUkrajinou.

Vojny vždy odkrývajú v ľuďoch tie najhoršie vlastnosti. Neprenesme tento konflikt aj na našu akademickú pôdu, nič dobré to neprinesie. Dnes bude najdôležitejšie, aby sme sa my študenti zomkli a podali si navzájom pomocnú ruku. Je jedno, odkiaľ sme a akým jazykom hovoríme, pretože nás spája pôsobenie na Univerzite Komenského v Bratislave, ktorá bola vždy nositeľkou humanity a v zlomových okamihoch bola na strane pravdy a slobody.

Prosím Vás všetkých, opýtajte sa svojich kolegýň a kolegov, ako sa cítia, či nepotrebujú pomôcť. Vojna na Ukrajine sa Vás nemusí priamo dotýkať, no môže sa stať, že Vás nejakým spôsobom zasiahne. Vedzte, že Univerzita Komenského v Bratislave a Vaši študentskí zástupcovia v akademických senátoch fakúlt a univerzity sú tu pre Vás. Neváhajte nás kontaktovať a sledujte komunikačné kanály svojej fakulty a univerzity.

Rovnako ako musíme pomáhať našim ukrajinským študentom, podobne apelujem na to, aby sme sa zdržali negatívnych prejavov voči študentom z Ruskej federácie. Ani my Slováci sa vždy nestotožňujeme s krokmi našich politikov. Najbližšie dni, týždne a mesiace budú náročné pre nás všetkých. Za vojenskú agresiu nemôže nikto z nás, no my všetci budeme čeliť dôsledkom humanitárnej krízy. Teraz musíme držať spolu, nebude to ľahké.

S úctou

Matej Gajdoš, podpredseda Akademického senátu UK,
Filip Vincent, podpredseda Akademického senátu UK,

 

Napriek tomu, že sa Univerzita Komenského rozhodla pridať k ďalším európskym univerzitám a pozastavuje spoluprácu s ruskými partnerskými inštitúciami, toto opatrenie sa nedotkne súčasných študentov. Rektor UK aj vedenie študentskej časti Akademického senátu UK opakujú svoje odhodlanie pomôcť našim študentom z Ukrajiny, Ruskej federácie alebo z iných krajín, ktorí sa ocitli v náročnej životnej situácii. Vyzývame celú akademickú obec k tomu, aby sme dôsledkom vojnového konfliktu čelili spoločne.

Uznesenie Akademického senátu UK č. 3/09. 03. 2022

Akademický senát Univerzity Komenského v Bratislave oceňuje a podporuje aktivity Vedenia Univerzity Komenského v Bratislave a akademickej obce UK zamerané na pomoc študentom a študentkám zasiahnutým agresiou Ruskej federácie voči Ukrajine. Akademický senát UK odmieta aplikovanie princípu kolektívnej viny a preto vyzýva akademickú obec UK k vzájomnému porozumeniu a k zdržaniu sa akejkoľvek formy diskriminácie študentov a akademikov z Ruskej federácie a Bieloruskej republiky. AS UK sa hlási k princípom humanizmu, k obrane nevinných a porozumeniu medzi národmi.

Zhrnutie aktuálnych krokov

Všetky informácie