Na novembrovom zasadnutí AS UK boli schválení členovia Správnej rady i noví podpredsedovia AS

Na novembrovom riadnom zasadnutí Akademického senátu UK, ktoré sa uskutočnilo 23. novembra 2022, rokoval senát s plne obsadenými mandátmi. V priebehu letných mesiacov došlo k uprázdneniu viacerých mandátov z radov študentov z titulu ukončenia štúdia na našej Alma mater. Tieto mandáty boli úspešne doplnené, a tak senát mohol v kompletnom zložení schvaľovať dôležité materiály nevyhnutné na chod Univerzity Komenského v Bratislave.


Medzi také body patrí vyjadrenie k nominantom Správnej rady UK. Akademický senát vyjadril súhlas so siedmimi z ôsmich predložených kandidátov ministrom školstva a ôsmich kandidátov svojou voľbou potvrdil. Súčasne na tomto zasadnutí boli zvolení predsedovia komisií Akademického senátu UK. Predsedníčkou Komisie pre rozvoj a informačné technológie AS UK sa stala doc. RNDr. Dana Pardubská, CSc. (FMFI UK) a predsedom Komisie pre vysokoškolské internáty a ubytovanie AS UK sa stal Denis Filin (FaF UK). Komisie AS UK sú iniciatívne, kontrolné a poradné orgány AS UK, ktoré predkladajú stanoviská k materiálom prerokúvaných AS UK.

Novozvolení členovia Akademického senátu prejavili ochotu pracovať v každej komisii, čo implikuje záujem podieľať sa na plnení úloh AS UK a posilňovať spoluprácu s vedením univerzity. Ďalším dôležitým bodom bola voľba oboch podpredsedov za študentskú časť Akademického senátu. V druhom kole volieb boli zvolení za podpredsedov Akademického senátu Boris Bobáľ z Fakulty matematiky, fyziky a informatiky a Šimon Gabčo z Právnickej fakulty.

V nadchádzajúcom období budú senátori schvaľovať najdôležitejší vnútorný dokument – Štatút UK. Dokument, ktorý určuje rozsah pôsobností a úloh fakúlt, rektorátu a ďalších súčastí. Štatút, na rozdiel od stavu pred novelou zákona o vysokých školách, zriaďuje kolektívne orgány fakúlt a určuje ich právomoci. Bude na jednotlivých senátoroch a univerzite zachovať čo najväčšiu autonómiu fakúlt, či akademických senátov v duchu odkazu Novembra 1989 i v duchu nedávnych protestov proti novele zákona, na ktorom bola naša Alma mater na čele hnutia.

Boris Bobáľ, Zlatica Plašienková