Paradigmatické zmeny v nazeraní na jazyk, komunikáciu a medicínu

Dňa 28. októbra 2022 sa uskutočnil v poradí siedmy pracovný workshop multidisciplinárneho projektu Paradigmatické zmeny v nazeraní na vesmír a človeka z filozofickej, teologickej a fyzikálnej perspektívy podporeného Agentúrou na podporu výskumu a vývoja (APVV 18-0103), ktorého riešiteľský tím pozostáva z pracovníkov piatich fakúlt našej univerzity (FiF UK, FMFI UK, RKCMBF UK, LF UK, PriF UK).


15. 11. 2022 15.02 hod.

Workshop pod názvom Paradigmatické zmeny v nazeraní na jazyk, komunikáciu a medicínu sa uskutočnil v priestoroch Vedeckého parku Univerzity Komenského v Bratislave.

Workshop už tradične otvorila a moderovala vedúca projektu profesorka Zlatica Plašienková. Tematické zameranie pracovného workshopu sa koncentrovalo na riešenie problémov, ktoré so sebou prináša skúmanie predovšetkým dvoch paradigiem:  „od biologického ku kultúrnemu“ a „od offline bytia k bytiu online“. Obe tieto paradigmy akcentujú premeny v ľudskej spoločnosti, ktorá sa neustále mení vďaka napredujúcemu vedeckému pokroku. Tieto premeny    v histórii ľudstva započali vytvorením jazyka, ktorý bol predpokladom rozvoja kognitívnych procesov, komplexnejšej spolupráce a vzniku kultúry, a po vytvorení písma viedol k zrodu vedy a napokon k technologickému rozmachu, ktorý trvá dodnes. Skúmali sme preto nielen spôsob, akým  spoločnosť v rozličných obdobiach používa jazyk a ako reflektuje jeho úlohu ako nástroja poznávania sveta a dorozumievania, ale tiež zmeny vo vývoji médií, ktoré všeobecnú ľudskú komunikáciu umožňujú . Paradigmatická zmena „od offline bytia k bytiu online“ sa následne zameriava na skúmanie  problematiky  zmeny kognitívnych návykov , ako aj povahy ľudského bytia po zásadnej zmene komunikačných modelov  založenej na  prostredí internetu, platforiem sociálnych a sémantických médií. Toto prostredie totiž vytvára pre človeka osobité sociálne univerzum v najmenej troch kultúrno-evolučných rovinách: a) v rovine prechodu od analógového bytia k bytiu digitálnemu; b) prechodu od bytia statického k bytiu dynamickému, ako aj c) prechodu od bytia striktného oddelenia súkromného a verejného k nepretržitému bytiu v „súkromnej verejnosti“, resp. vo „verejnom súkromí“. Komplex týchto troch prechodov medzi bytím offline a bytím online znamenal závažnú zmenu nielen v kognitívnych procesoch   pri spoznávaní okolitého sveta, spoločnosti a seba samého , ale spôsobil aj závažné zmeny v hodnotových rámcoch a prioritách človeka. Skúmanie paradigmatickej zmeny „od biologického ku kultúrnemu“ sa  stalo napokon  aj predpokladom pre riešenie otázok spojených  k paradigmatickými zmenami v  rozvoji starostlivosti o zdravie a  medicíny.

Na workshope odzneli tri hlavné prednášky, s ktorými vystúpili prof. Ján Kyselovič z Lekárskej fakulty Univerzity Komenského, doc. Anna Sámelová a doc. Silvia Vertánová z Filozofickej fakulty Univerzity Komenského.

Ako prvá vystúpila s príspevkom a predstavila výsledky svojho doterajšieho výskumu doc. Silvia Vertanová. Príspevok niesol názov Paradigmatické zmeny v myslení a jazyku a venoval sa historicko-filozofickým zmenám v rámci teórie jazyka, resp. jazykovedy. Prednášajúca ponúkla viacero pohľadov na vznik a význam jazyka ako základnej stavebnej jednotky ľudskej komunikácie, pričom analyticky zhodnotila každú predloženú teóriu s cieľom poukázať na rôznorodosť zmien v chápaní reči. Diskusia po výklade nastolila nové otázky predovšetkým s ohľadom na budúci vývoj jazyka. Ako sa ukázalo, tento vývoj je v súčasnosti azda najviac podmienený online komunikáciou, v ktorej sa jazyk stále viac a viac zjednodušuje či globalizuje a jeho univerzálnymi symbolmi sa stávajú rozličné emotikony, obrázky či symboly. Zároveň sa otvorila otázka možnosti dorozumievania bez sprostredkovania jazyka, na báze telepatického prenosu myšlienok, ktorý súčasné výskumy v oblasti neurovedy naznačujú.  

Na tento príspevok priamo nadväzovala prednáška doc. Anny Sámelovej, ktorá niesla názov Paradigmatické zmeny v komunikácii: človek dvoch svetov – offline a online. Autorka v prednáške analyzovala zmeny, ktorými si prešli média od ich vzniku, teda od Šestákových novín až po vznik internetovej platformy Web 0.3. Pri tomto exkurze poukázala aj na to, ako sa postupne menil vzťah človeka k týmto médiám a zároveň, ako média menili a stále menia jeho bežný každodenný život. Poukázala na dôležitý a pôvodný význam novín – tie naučili širokú verejnosť čítať s porozumením a neboli ešte nástrojom manipulácie, pretože podávali iba holé fakty. Veľká zmena nastala predovšetkým s príchodom televízie a filmu, ktorý ponúkol divákom alternatívnu realitu. A práve alternatívna realita a jej vytváranie je to, čo sa dostáva do popredia s rozvojom nových online médií. Práve tým prednášajúca venovala vo svojom príspevku najväčšiu pozornosť.

Ako posledná zaznela prednáška profesora Jána Kyseloviča s názvom Paradigmatické zmeny v medicíne: od stratégie „boja s chorobami“ k stratégii „obnovy zdravia“. Príspevok kritizoval rôzne prístupy v medicíne a poukázal na stratégie liečby pri chorobách, ako je napríklad cukrovka, či na povahu medicínskych zákrokov, ako je transplantácia pečene alebo obličky. Prednášajúci zároveň poukázal na dôležitý paradigmatický zlom, ktorý dokážeme identifikovať v rámci súčasnej medicíny – zatiaľ čo kedysi sa liečili chorí ľudia, dnes venujeme pozornosť zdravým, aby sme lekárskou starostlivosťou a rôznymi preventívnymi zákrokmi dokázali predísť vybranej chorobe.

Na záver môžeme konštatovať, že všetky tri prednášky pomohli hlbšie pochopiť človeka ako homo loquens a zároveň ako biologického tvora, ktorý sa vďaka napredujúcemu pokroku v medicíne približuje k ideálom zdravia a s ním spojenej predstavy o nesmrteľnosti. V bohatej záverečnej diskusii k predneseným výsledkom výskumov riešiteľov odznela tiež myšlienka, že uvedené zmeny nie sú zďaleka posledné. Rýchly technologický rozvoj môže spôsobiť, že o rok budeme analyzovať úplne nové spôsoby komunikácie či stratégie zdravia v medicíne.

Zuzana Zelinová

Katedra filozofie a dejín filozofie