Nielen teória, ale aj poznatky hospodárskej praxe

Fakulta managementu Univerzity Komenského v Bratislave kladie dôraz nielen na nadobúdanie teoretických poznatkov svojich študentov, a práve preto je štúdium programu Medzinárodný manažment zamerané aj na získavanie praktických skúseností. Integrálnou súčasťou výchovno-vzdelávacieho procesu sú preto i prednášky odborníkov z hospodárskej praxe, ktorí pôsobia v nadnárodných koncernoch.


Práve takáto prednáška sa konala 11. októbra 2022 na Fakulte managementu UK v Bratislave s pánom Markusom Kaunem. Keďže pán Markus Kaune v súčasnosti pôsobí v energetickom priemysle, a to na poste predsedu predstavenstva a generálneho riaditeľa distribučných spoločností VSE Holding a.s. (Východoslovenská energetika) a Západoslovenská energetika, a. s., bola jeho prednáška zameraná práve na aktuálne problémy z oblasti energetickej politiky. Zdôraznil, že hlavným cieľom spomínaných podnikov je udržiavanie stability ich distribučnej siete. Študentov pútavým spôsobom tiež oboznámil najmä s témou udržateľnosti v oblasti energetického sektora, ktorej sa energetické koncerny v dnešnej dobe veľmi aktívne venujú. Spoločnosti VSE a ZSE kladú veľký dôraz na danú problematiku, keďže si uvedomujú čoraz vážnejšie dopady globálneho otepľovania na našu planétu.

Získavanie udržateľnej energie si vyžaduje investície vo veľkej výške a Východoslovenská aj Západoslovenská energetika uvažujú získať tieto finančné prostriedky prostredníctvom takzvaných zelených dlhopisov (Green Bonds). Pán Kaune študentom zdôraznil, že pri rozhodovaní o získavaní týchto zdrojov si spomínané dva podniky kládli za cieľ nájsť také riešenie, ktoré im prinesie požadované financie, avšak nie za cenu navyšovania cien energií pre svojich zákazníkov. Tento cieľ sa spomínaným firmám splniť podarilo.

Paula Bubniaková

Študentka 4. ročníka FM UK