Zabráňme kolapsu vysokých škôl na Slovensku!

Slovenská rektorská konferencia vydala na svojom zasadnutí v Táloch dňa 13. septembra 2022 vyhlásenie v súvislosti so zlou finančnou situáciou vysokých škôl. Uvádzame ho v plnom znení.


Vysoké školy plnia celé spektrum poslaní a úloh. Vysokoškolský sektor je rozhodujúci pre hospodársky rozvoj a kľúčový pre budovanie znalostnej spoločnosti. Neexistuje ekonomická oblasť, v ktorej by vysoké školy prostredníctvom výskumu a vývoja nemali významnú úlohu. Vysokoškolské vzdelávanie slúži tak pre verejné, ako aj súkromné účely. Podporuje spoločnosť, ktorá je prosperujúcejšia, bohatšia a vitálnejšia.

Vysoké školy sú na pokraji kolapsu. V ostatných rokoch už nie je možné hovoriť o ich rozvoji, no dnes, ani o ich dôstojnom prežití, či prežití vôbec. Vzhľadom na predchádzajúce škrty v rozpočte verejných vysokých škôl v rokoch 2021, 2022 a plánovaný pokles v roku 2023 v úhrne o 72 mil. eur nie je možné zabezpečiť základný chod verejných vysokých škôl.

Dôrazne preto vyzývame vládu SR, aby

  • zvrátila negatívny vývoj financovania vysokých škôl. Žiadame, aby sa financovanie dostalo minimálne na úroveň roka 2020,
  • sektoru vysokých škôl kompenzovala výpadky spôsobené bezprecedentnou energetickou krízou,
  • dofinancovala výpadky v národných a európskych projektoch tak, ako v okolitých krajinách.

Ak nedôjde k naplneniu týchto požiadaviek, vysoké školy od 17. novembra 2022 zatvoria svoje brány a prestanú plniť svoje poslanie.

Slovenská rektorská konferencia