Vzdelávanie v oblasti bezpečnosti ako priorita spolupráce medzi Slovenskou informačnou službou, Právnickou fakultou UK a Fakultou informatiky a informačných technológií STU

Zhoršujúca sa bezpečnostná situácia ovplyvnená vonkajšími, ale aj vnútornými faktormi vyústila do spolupráce medzi Slovenskou informačnou službou (SIS), Právnickou fakultou univerzity Komenského v Bratislave (PraF UK) a Fakultou informatiky a informačných technológií Slovenskej technickej univerzity v Bratislave (FIIT STU).


03. 07. 2023 15.28 hod.

 

Akadémia bezpečnostných štúdií sa bude organizovať formou dvojsemestrálneho štúdia. Záujemcovia o prehlbovanie vedomostí v oblasti bezpečnosti sa postupne oboznámia s problematikou národnej a medzinárodnej bezpečnostnej politiky, právnej regulácie v oblasti bezpečnosti, ale aj s problematikou fungovania bezpečnostných zložiek. Zaoberať sa budú aj otázkami informačnej bezpečnosti či kybernetickej bezpečnosti. Zameriavať sa budú aj na analýzu aktuálnych bezpečnostných hrozieb.

Tlačová správa

Bližšie informácie TU