Výnimočnou osobnosťou slovenskej vedy sa stal Fedor Šimkovic z FMFI UK

V stredu 14. októbra 2020 sa po druhýkrát udeľovali ceny ESET Science Award. Podujatie sa tento rok konalo v Starej tržnici za prísnych hygienických opatrení. Ocenenie získajú tí najvýnimočnejší z vedcov v troch kategóriách. Hneď v dvoch z nich – výnimočná osobnosť slovenskej vedy a výnimočný vysokoškolský pedagóg – sa tento rok stali laureátmi odborníci z Univerzity Komenského. Laureátov vybrala medzinárodná komisia na čele s nositeľom Nobelovej ceny za fyziku Kipom Thornom na základe náročného hodnotiaceho procesu.


Nositeľom titulu výnimočná osobnosť slovenskej vedy 2020 sa stal Fedor Šimkovic.

Prof. RNDr. Fedor Šimkovic, CSc., pôsobí na Katedre jadrovej fyziky a biofyziky Fakulty matematiky, fyziky a informatiky UK. V rámci vedeckej činnosti sa zaoberá neutrínami, ktoré patria medzi najrozšírenejšie elementárne častice vo vesmíre. Vznikajú v jadrových reakciách na Slnku (vo hviezdach), pri zrážkach kozmického žiarenia s našou atmosférou, pri rozpade ťažkých jadier vo vnútri Zeme, ale aj v našom tele. „Neutrína sú záhadou a súčasne kľúčom k pochopeniu evolúcie vesmíru, a v ňom prebiehajúcich procesov,hovorí.

Výnimočným vysokoškolským pedagógom, o ktorom rozhodli zástupcovia slovenských vedeckých univerzít, sa stal Ivan Varga.

Prof. RNDr. Ivan Varga, PhD., pôsobí na Lekárskej fakulte UK a jeho výskumný tím ako jeden z prvých na svete opísal široké lymfatické priestory v stene vajíčkovodov a výskyt špecializovaných buniek imunitného systému potláčajúcich obranné reakcie vo výstelke vajíčkovodov. Na tieto základné výskumy teraz nadväzuje a zisťuje, ako by sa dali nové poznatky využiť pri liečbe neplodnosti žien. Jeho tímu sa podarilo tiež potvrdiť súvislosť medzi niektorými vrodenými chybami srdca a zmenenou mikroskopickou stavbou detskej žľazy. Ako pedagóg razí teóriu, že dobrý učiteľ musí z obrovského množstva poznatkov zvýrazniť tie, ktoré študent v praxi využije. Stotožňuje sa so životným krédom svojho otca, že by bolo tragédiou, ak by raz žiaci neboli múdrejší od svojho učiteľa.

Laureátom v kategórii výnimočný mladý vedec do 35 rokov je Tamás Csanádi.

MSc. Tamás Csanádi, PhD., z Ústavu materiálového výskumu Slovenskej akadémie vied v Košiciach skúma deformačné správanie keramiky v mikro- a nanoškále s cieľom vyvinúť novú pokročilú štrukturálnu keramiku s vylepšenou plasticitou. Vďaka tomu by bola spoľahlivejšia, a tým by mohla slúžiť ako alternatíva kovov, no s vyššou teplotou topenia a lepšou tvrdosťou a pevnosťou. Pripomína, že „vývin nových materiálov môže zlepšiť nielen priemysel, ale aj náš každodenný život.“

„Všetci laureáti, ale aj finalisti ocenenia sú príkladom toho, ako by mala vyzerať súčasná veda na Slovensku. Ich vedecká práca je prepojená na medzinárodný výskum a pozerá na problémy aj z pohľadu iných vedeckých odborov. Ich výskum tiež odpovedá na súčasné problémy, ktorým čelí slovenská či medzinárodná spoločnosť,“ hovorí Richard Marko, generálny riaditeľ spoločnosti ESET.

Ocenenie ESET Science Award vzniklo z iniciatívy Nadácie ESET na sklonku roka 2018 s cieľom vyzdvihnúť osobnosti slovenskej vedy, ktorých prínos je významný nielen pre Slovensko, ale aj v medzinárodnom vedeckovýskumnom priestore.