Vyhlásenie volieb členov Správnej rady UK

Akademický senát UK na svojom 24. (mimoriadnom) zasadnutí dňa 28. 9. 2022 pod vedením prof. PhDr. Zlatice Plašienkovej, PhD. vyhlásil v rámci dvoch prijatých uznesení voľby členov Správnej rady Univerzity Komenského v Bratislave.


Informácie o podrobnostiach voľby členov Správnej rady UK, ako aj s tým súvisiace dokumenty sú dostupné na: https://uniba.sk/o-univerzite/organy-uk/akademicky-senat-uk/volby-clenov-spravnej-rady-uk/