Univerzita sa internacionalizuje

Ak UK nechce byť len regionálnou, slovenskou univerzitou – hoci najväčšou – musí sa snažiť, aby k nám prichádzali aj študenti a pedagógovia zo zahraničia. Snaha o väčšiu internacionalizáciu, teda lepšie prepojenie s európskym akademickým prostredím, je priamo zakotvená aj v dlhodobom zámere rozvoja UK. Osoby, ktoré nehovoria po slovensky, to však u nás často nemajú ľahké. Stále narážajú na množstvo situácií, pri ktorých sú stratení. Zlepšiť to plánuje rozvojový projekt zameraný na internacionalizáciu s názvom Komunikácia a internacionalizácia ako nástroj zvyšovania kvality výučby a výskumu UK. Za zložitým názvom projektu je niekoľko konkrétnych veľmi praktických aktivít, na ktoré univerzita získala vyše 668 tisíc eur z ministerstva školstva SR.


20. 01. 2023 11.16 hod.
Od: Redakcia Našej univerzity

Preklady do angličtiny

Hoci už niekoľko rokov má každá fakulta svoju webovú stránku aj v anglickom jazyku a univerzita sa snaží informovať v angličtine, informácie sú často nedostatočné, občas zredukované na informácie pre uchádzačov o štúdium. Postupne budú v angličtine k dispozícii najdôležitejšie univerzitné dokumenty, ako je dlhodobý zámer, štatút, Vnútorný systém kvality, Pravidlá prijímacieho konania alebo Študijný poriadok. „Je to veľmi dôležité, pretože chceme byť špičkovou univerzitou v európskom vzdelávacom priestore, sme súčasťou univerzitnej aliancie ENLIGHT, a jedným z nástrojov na tejto ceste je rozvoj spolupráce so zahraničnými partnermi a lepšie zapojenie zahraničných študentov a pedagógov do života univerzity,“ hovorí Jozef Tancer, prorektor pre medzinárodné vzťahy, ktorý za projekt zodpovedá.

V anglickom jazyku budú už čoskoro študijné poriadky fakúlt alebo ubytovací poriadok na internátoch, aby sme vyšli v ústrety zahraničným študentom. Preklady zabezpečuje profesionálna prekladateľská agentúra, na prekladoch hlavných univerzitných dokumentov spolupracuje tiež Ústav cudzojazyčnej právnej komunikácie Právnickej fakulty UK.

Zlepšenie orientácie na internátoch

Do konca akademického roka by sa mala najmä na internátoch zlepšiť orientácia pre zahraničných študentov. Pretože s pocitom, že je niekde cudzinec vítaný, úzko súvisia aj také drobnosti, ako sú informačné nápisy v angličtine. Projekt však plánuje posun aj v celkovom zlepšení komunikácie so študentami, ktorí prichádzajú často z iných kultúr. Nejde len o výmenných študentov v rámci Erasmu, univerzita má napríklad aj desiatky zahraničných študentov, ktorí u nás študujú niekoľko rokov a sú z takých kultúrne odlišných krajín ako Keňa, Afganistan alebo India.

„Na internáte sa stretávajú rôzne kultúry, čo niekedy vedie k nepochopeniu či sporom. V spolupráci s odborníkmi a odborníčkami z Filozofickej fakulty UK zorganizujeme preto zorganizujeme fokusové skupiny zložené zo slovenských aj zahraničných študentov a budeme hľadať riešenia, ako zlepšiť spolunažívanie na internáte,“ hovorí Milan Remiš z oddelenia pre program Erasmus+ Rektorátu UK. 

Digitálny campus

Erasmus bez papierovačiek? Konečne! Práve to je cieľom programu Digitálny campus. IT systémy univerzity sa vďaka finančnej injekcii z projektu prispôsobia tak, aby študenti už nemuseli riešiť papierový Learning Agreement pri plánovaní pobytu cez Erasmus. Odpadnú tiež papierové potvrdenia o absolvovaní mobility či výpisy absolvovaných predmetov.

Učebne na hybridnú výučbu

Korona nás všetkých nútene posadila pred obrazovky počítačov a po dvoch rokoch sme ich mali všetci už plné zuby. Ale zároveň sme zistili, že v mnohých odboroch dokáže online vzdelávanie byť plnohodnotné a kvalitné. Preto sa v európskom vzdelávacom priestore objavujú nové vzdelávacie modely – hybridná výučba či tzv. „blended“ programy, pri ktorých sa časť výučby odohráva online, a časť prezenčne. Tie formy zároveň napomáhajú medzinárodnej spolupráci. Na kurze prebiehajúcom v jednej krajine sa môžu online zúčastniť študenti z inej krajiny. Samozrejme, nevyhnutným predpokladom je kvalitná IT technika.

Na jednotlivých fakultách UK tak postupne pribudnú moderné učebne pre hybridnú výučbu, vybavené kvalitnými kamerami, obrazovkami, reproduktormi a mikrofónmi. Cieľom je, aby účastníci pripojení na diaľku, mali čo najlepší zážitok z online vzdelávania. „Zahraniční študenti sa budú môcť prihlásiť na online štúdium predmetov vyučovaných prezenčne na našej univerzite. Takéto kurzy plánujme aj v rámci spolupráce v aliancii ENLIGHT. Preto chceme vytvoriť čo najlepšie podmienky na takúto hybridnú výučbu,“ hovorí prorektor Tancer.

Jazykové kurzy pre administratívnych zamestnancov

Súčasní zahraniční študenti majú problém dohodnúť sa napríklad so študijnými či ubytovacími referentkami a referentmi alebo v knižniciach. Univerzita preto v tomto akademickomroku ponúkla kurzy angličtiny špeciálne pre administratívnych zamestnancov. O kurzy v dvoch úrovniach – začiatočníci a pokročilí – bol pomerne veľký záujem. Prihlásilo sa 185 zamestnancov fakúlt, internátov, rektorátu UK a ďalších súčastí, od septembra 2022 sa tak rozbehla výučba v 15 skupinách. Výučbu zabezpečujú skúsené lektorky a lektori, najmä zamestnanci jazykových katedier fakúlt.

Didaktické kurzy pre učiteľov

Ak chceme, aby zahraničných študujúcich bolo viac, musia fakulty rozšíriť svoju ponuku kurzov v angličtine. Mnohí pedagógovia na UK už po anglicky učia, na fakultách pribúdajú programy v angličtine určené pre Erasmus študentov. Svoje didaktické spôsobilosti si 19 pedagógov a pedagogičiek zlepšilo na špecializovaných kurzoch vo Francúzsku, Írsku a v Škótsku. Ivana Juríková (FiF UK), Matúš Sloboda (FSEV UK) a Tomáš Mészáros (PraF UK) sa zúčastnili kurzu Défi international na Univerzite v Bordeaux, našej partnerskej univerzity v rámci univerzitnej aliancie ENLIGHT.

„Mali sme možnosť oboznámiť sa s mnohými inovatívnymi metódami a technikami výučby, aplikáciu ktorých sme si v záverečnej fáze vyskúšali aj v praxi. Veľmi oceňujem, že obsah kurzu reflektoval v súčasnosti podporované humanistické prístupy k výučbe ako aj kultúrnu heterogénnosť, s ktorou sa v triedach stretávame čoraz častejšie. Okrem praktických tipov na učebné aktivity som si z Bordeaux odniesla množstvo poznatkov, ktoré vzišli zo spoločných inšpiratívnych diskusií s pedagógmi a ďalšími účastníkmi kurzu,“ hovorí Ivana Juríková, ktorá na Katedre jazykov FiF UK vedie semináre odbornej angličtiny, ktoré okrem Slovákov navštevujú aj zahraniční študenti.

How are you? Fine!

Ako projekt internacionalizácie UK vyzerá v praxi, sme zisťovali na kurzoch anglického jazyka pre administratívnych zamestnancov. Na nich sa doteraz trochu zabúdalo, hoci zahraniční študenti a pedagógovia tiež využívajú služby knižnice, študijného či ekonomického oddelenia. Jazykové vedomosti zamestnancov na týchto pracoviskách doteraz neboli samozrejmosťou, často sa roly tlmočníkov musel ujať ochotný domáci študent či kolega. 

Falošní aj praví začiatočníci

V pondelok ráno sa v zasadačke rektorátu UK schádza stabilná skupinka 15 študentov a študentiek. Vek prezrádza, že nejde o klasických študentov. Je medzi nimi zamestnankyňa podateľne, odborná pracovníčka knižnice, referentka študijného oddelenia, tajomník fakulty, ale aj vedúca zamestnankyňa dôležitého odboru. Od začiatku septembra sa dvakrát do týždňa ponárajú do základov angličtiny.

Niektorí sú tzv. falošní začiatočníci, iní sú – ako sami hovoria – „praví“ začiatočníci, v škole sa kedysi učili nemčinu alebo ruštinu. Motiváciou začať v neskoršom veku s angličtinou je pre nich skutočnosť, že vo svojej práci na univerzite vidia, že je potrebné ovládať aspoň základy. „Podateľňa je často miestom, kde ľudia prídu a hľadajú informácie. Veľmi často k nám zablúdia zahraniční študenti, ktorí sú trochu ‚stratení v budove‘ a treba ich usmerniť. Po anglicky som sa učila kedysi v škole, ale človek to zabudne,“ hovorí Andrea Kralovičová, zamestnankyňa podateľne v budove rektorátu na Šafárikovom námestí. Samuel Láska je tajomníkom Evanjelickej bohosloveckej fakulty UK, na ktorú často zavíta zahraničná návšteva. „Chcem im porozumieť, vedieť im povedať niečo o našej fakulte. Používam prekladač, ale rád by som komunikoval aj bez neho.“

Na hodine, ktorú sme navštívili, sa začína klasicky – kontrolou domácej úlohy. Preberali sa čísla, študenti majú za úlohu doplniť cvičenie v ktorom sa dozvedeli, aké telefónne čísla treba v Británii a v USA volať v prípade núdze. Nasleduje nové učivo – pomocou viedonahrávky žiaci trénujú základnú frázu: How are you? I am fine, thank you. Lektorka Denisa Šulovská počas hodiny strieda viacero didaktických postupov – prácu vo dvojiciach, samostatnú prácu, prácu s videom, textom. Ak niektorý z účastníkov nerozumie, individuálne s ním preberie problém. Kurz pre začiatočníkov učí Denisa Šulovská po dlhšej dobe. „Som zvyknutá na študentov, najmä histórie a politológie, ktorých učím odbornú angličtinu. Toto je pre mňa zaujímavá zmena,“ hovorí.

Pokročilí cvičia aktívne rozprávanie

Zloženie kurzu pre pokročilých je podobné ako pri začiatočníkoch – referentky študijného oddelenia, zamestnankyne knižnice, úradníci z rôznych oddelení rektorátu. Lektorka Yulia Gordiienko pochádza z Ukrajiny, slovenčinu preto na hodine nepoužíva. Žiaci sú tak nútení komunikovať s ňou po anglicky, čo oceňujú ako bonus a lektorku si nevedia vynachváliť. 

Témou hodiny je jedlo, žiaci počúvajú dialóg z nahrávky, pracujú s pracovným listom, vytvárajú medzi sebou dialógy, miestami sa rozvinie už pomerne živá debata v rámci celej triedy, pri ktorej si precvičujú argumentačné frázy a spôsoby, ako vyjadriť súhlas, nesúhlas. Motiváciou chodiť na kurz v prípade pokročilejších žiakov je najmä „nakopnutie“ aktívnej komunikácie a oprášenie vedomostí.  „V poslednom období neprejde deň, aby som nemala v kancelárii zahraničných študentov, najmä z Ukrajiny, ale aj z iných krajín. Okrem toho mi píšu a volajú. Musím teda cvičiť aktívne rozprávanie,“ hovorí Zuzana Hlúbiková zo študijného oddelenia FiF UK.

Oceňujú tiež, že ich kurz prinútil sa angličtine venovať pravidelne „Do knižnice síce často chodia zahraniční študenti, s ktorými komunikujem, ale je to nepravidelné. Tu dvakrát do týždňa hodinu trénujem,“ hovorí Naďa Holubová z Ústrednej knižnice FiF UK. Kurzy sú pre zamestnancov zadarmo, zatiaľ sú naplánované do konca akademického roka. „Konečne nejaký benefit aj pre nás, administratívu, nielen pre študentov a pedagógov,“ zhodujú sa účastníci. Všetci sú odhodlaní nevzdať sa a vydržať do konca.

Barbora Tancerová