UK získala akreditáciu podľa nových štandardov

Bratislava 3. júna 2024: Slovenská akreditačná agentúra pre vysoké školstvo 16. mája 2024 rozhodla, že vnútorný systém Univerzity Komenského a jeho implementácia je v súlade so štandardmi pre vnútorný systém. Znamená to, že UK získala akreditáciu podľa nových štandardov.


Rozhodnutie je zavŕšením niekoľkoročného procesu, na ktorom sa podieľali všetky súčasti univerzity. Agentúra posúdila podklady dodané UK, jednotlivé fakulty a súčasti osobne navštívila pracovná skupina expertov. Agentúra potom vypracovala hodnotiacu správu, v ktorej uviedla vyhodnotenie úrovne plnenia jednotlivých štandardov a tiež odporúčania na ďalšie zlepšenie. Výkonná rada agentúry pri prijímaní uznesenia vychádzala z uvedených podkladov a zvážila stanovisko UK k hodnotiacej správe. Výsledkom celého procesu je rozhodnutie o súlade vnútorného systému UK so štandardmi pre vnútorný systém.

"Vytvorenie a zavedenie vnútorného systému zabezpečovania kvality vysokoškolského vzdelávania bolo nesmierne náročným procesom, ktorý nás zamestnával niekoľko rokov. Rád by som sa poďakoval všetkým, ktorí prispeli k tomu, že sme tento proces doviedli k úspešnému finišu. Vďaka získaniu akreditácie budeme môcť flexibilnejšie meniť existujúce študijné programy a navrhovať nové, čo je veľký krok vpredu oproti doterajšiemu systému predkladania podkladov akreditačnej komisii. Verím, že toto rozhodnutie bude dôležitým krokom k zatraktívneniu štúdia na Univerzite Komenského," povedal rektor Marek Števček.

Slovenská akreditačná agentúra pre vysoké školstvo očakáva, že UK bude pokračovať v úsilí o zlepšovanie kvality vysokoškolského vzdelávania. Dodržiavanie štandardov bude naďalej predmetom dohľadu agentúry.

Univerzita Komenského je oprávnená vytvárať, uskutočňovať a upravovať študijné programy:

a) v študijnom odbore biológia v 1., 2. a 3. stupni vysokoškolského vzdelávania,

b) v študijnom odbore biotechnológie v 2. a 3. stupni vysokoškolského vzdelávania,

c) v študijnom odbore chémia v 1., 2. a 3. stupni vysokoškolského vzdelávania,

d) v študijnom odbore ekologické a environmentálne vedy v 1., 2. a 3. stupni vysokoškolského vzdelávania,

e) v študijnom odbore ekonómia a manažment v 1., 2. a 3. stupni vysokoškolského vzdelávania,

f) v študijnom odbore farmácia v spojenom 1. a 2. stupni a v 3. stupni vysokoškolského vzdelávania,

g) v študijnom odbore filológia v 1., 2. a 3. stupni vysokoškolského vzdelávania,

h) v študijnom odbore filozofia v 1., 2. a 3. stupni vysokoškolského vzdelávania,

i) v študijnom odbore fyzika v 1., 2. a 3. stupni vysokoškolského vzdelávania,

j) v študijnom odbore historické vedy v 1., 2. a 3. stupni vysokoškolského vzdelávania,

k) v študijnom odbore informatika v 1., 2. a 3. stupni vysokoškolského vzdelávania, 2/2

l) v študijnom odbore logopédia a liečebná pedagogika v 1., 2., v spojenom 1. a 2. stupni a v 3. stupni vysokoškolského vzdelávania,

m) v študijnom odbore matematika v 1., 2. a 3. stupni vysokoškolského vzdelávania,

n) v študijnom odbore mediálne a komunikačné štúdiá v 1., 2. a 3. stupni vysokoškolského vzdelávania,

o) v študijnom odbore ošetrovateľstvo v 1., 2. a 3. stupni vysokoškolského vzdelávania,

p) v študijnom odbore politické vedy v 1., 2. a 3. stupni vysokoškolského vzdelávania,

q) v študijnom odbore právo v 1., 2. a 3. stupni vysokoškolského vzdelávania,

r) v študijnom odbore psychológia v 1., 2. a 3. stupni vysokoškolského vzdelávania,

s) v študijnom odbore pôrodná asistencia v 1. a 2. stupni vysokoškolského vzdelávania,

t) v študijnom odbore sociológia a sociálna antropológia v 1., 2. a 3. stupni vysokoškolského vzdelávania,

u) v študijnom odbore sociálna práca v 1., 2. a 3. stupni vysokoškolského vzdelávania,

v) v študijnom odbore teológia v 1., 2., v spojenom 1. a 2. stupni a v 3. stupni vysokoškolského vzdelávania,

w) v študijnom odbore učiteľstvo a pedagogické vedy v 1., 2. a 3. stupni vysokoškolského vzdelávania,

x) v študijnom odbore vedy o Zemi v 1., 2. a 3. stupni vysokoškolského vzdelávania,

y) v študijnom odbore vedy o umení a kultúre v 1., 2. a 3. stupni vysokoškolského vzdelávania,

z) v študijnom odbore vedy o športe v 1., 2. a 3. stupni vysokoškolského vzdelávania,

aa) v študijnom odbore verejné zdravotníctvo v 1., 2. a 3. stupni vysokoškolského vzdelávania,

ab) v študijnom odbore všeobecné lekárstvo v spojenom 1. a 2. stupni a v 3. stupni vysokoškolského vzdelávania,

ac) v študijnom odbore zdravotnícke vedy v 1. stupni vysokoškolského vzdelávania,

ad) v študijnom odbore zubné lekárstvo v spojenom 1. a 2. stupni a v 3. stupni vysokoškolského vzdelávania.