UNIVERZITA KOMENSKÉHO DNES ZAČÍNA LETNÝ SEMESTER

Bratislava 19. februára 2024: Na Univerzite Komenského v Bratislave sa dnes začína letný semester 105. akademického roka. História najstaršej slovenskej univerzity sa datuje od 27. júna 1919, kedy Národné zhromaždenie schválilo zákon o založení univerzity.


Na univerzite v dôsledku nedávnych udalostí aktuálne prebieha nezávislý bezpečnostný audit zameraný v prvej fáze na budovu rektorátu, Právnickej fakulty UK a Filozofickej fakulty UK na Šafárikovom námestí. Audit realizovali bezpečnostný expert Martin Královič a krízový manažér Braňo Tichý. Z predbežných konzultácií vyplývajú odporúčania ako napríklad riešenie audiosystému určeného pre včasné varovanie či školenie pre pedagogických aj nepedagogických zamestnancov a zamestnankýň s ohľadom na aktuálne postupy pri mimoriadnych situáciách v priestoroch univerzity. Ďalším z návrhov bude vytvorenie inštruktážneho videa, ako sa v krízovej situácii správať. Z auditu tiež vyplynie potreba lepšieho nastavenia procesu komunikácie so zložkami integrovaného záchranného systému. S výsledkami auditu sa v najbližších dňoch oboznámi vedenie univerzity a fakúlt, následne univerzita plánuje podrobiť analýze aj ďalšie budovy vrátane internátov.

„Po tragických udalostiach v Prahe, ako aj po nedávnej evakuácii priestorov na Ulici odbojárov berieme tému bezpečnosti na univerzitách veľmi vážne,“ povedal rektor Univerzity Komenského Marek Števček. „Chceme, aby sa študentky a študenti aj naši zamestnanci a zamestnankyne cítili bezpečne, a aby zároveň boli pripravení na krízové situácie. Popri snahe zlepšiť postupy bezpečnostného manažmentu však potrebujeme riešiť aj príčinu týchto udalostí a hľadať cesty, ako dostať do povedomia akademickej obce tému duševného zdravia,“ dodal rektor.

Univerzita začiatkom roka posilnila kapacity Psychologickej poradne UK, ktorá funguje už od roku 1968 a poskytuje bezplatné psychologické a konzultačné služby študentkám a študentom, zamestnancom a zamestnankyniam. Okrem toho v tomto semestri usporiada sériu diskusií o duševnom zdraví priamo na internátoch v Mlynskej doline s názvom (Ne)pokoj, ďalej pilotný program Buddy pre začínajúcich študentov, seminár o duševnom zdraví pre študentov a študentky Lekárskej fakulty UK či podpornú skupinu na tému Stres, napätie, úzkosť a ja. Univerzita Komenského hľadá aj ďalšie cesty, ako dostať tému starostlivosti o duševné zdravie do pozornosti – napríklad v podobe špeciálnych psychologických školení pre kontaktný personál študijných oddelení.