UK OCENÍ NAJLEPŠIE PRÁCE DOKTORANDOV A ČLENOV AKADEMICKEJ OBCE

Bratislava 31. mája 2024: Univerzita Komenského v Bratislave (UK) zavádza v tomto roku dve nové ocenenia – cenu za najlepšiu dizertačnú prácu a cenu za výnimočný prínos v oblasti vedy a výskumu. Smernica, ktorá upravuje podrobnosti o udeľovaní nových cien, nadobudla platnosť a účinnosť 29. mája 2024 podpisom rektora Mareka Števčeka.


Cena za najlepšiu dizertačnú prácu je určená pre absolventov doktorandského študijného programu, ktorí prácu obhájili v riadnom termíne. Kritériom udelenia je originálny prístup k spracovaniu témy, výnimočný prínos v oblasti výskumu, vývoja alebo umenia a prínos dizertačnej práce z hľadiska praktického využitia získaných výsledkov.

Cenu za výnimočný prínos v oblasti vedy a výskumu udeľuje rektor členom akademickej obce UK, ktorí vo svojej publikácii predstavili originálny prístup k spracovaniu témy, mimoriadny vklad v oblasti výskumu, vývoja alebo umenia alebo prospešnosť z hľadiska praktického využitia získaných výsledkov.

Obe ocenenia udeľuje rektor UK za prínos v oblasti spoločenských, humanitných, lekárskych a prírodných vied a spravidla ich sprevádza finančná odmena. Písomné návrhy na udelenie cien predkladajú fakulty UK, posudzuje a vyhodnocuje ich komisia zložená z prorektora pre vedu a doktorandské štúdium a zástupcov jednotlivých fakúlt, spravidla prodekanov pre vedu a doktorandské štúdium.

Plné znenie smernice - VP č. 14/2024