UK hlavným partnerom COINTT 2023 - konferencie o transfere technológií

Dňa 24. – 25. októbra 2023 sa v Bratislave uskutoční najväčšie odborné podujatie na Slovensku o transfere technológií COINTT (Cooperation Innovation Technology Transfer). Dvojdňové podujatie privíta hostí z radov akademikov, vedeckovýskumných pracovníkov, podnikateľov, zástupcov neziskových organizácií a podnikateľských asociácií zo Slovenska i zahraničia.


Univerzita Komenského v Bratislave (UK) je jedným z hlavných partnerov tohto významného podujatia, a to počas všetkých jeho doterajších ročníkov (2020 – 2023). UK sa aj tento rok významnou mierou podieľa ako člen NCTT SR na príprave programovej štruktúry tematického okruhu TECHNOLOGY TRANSFER.

Konferencia COINTT sa postupne stala významným podujatím s medzinárodnou účasťou. Počas dvoch dní sa v troch tematických okruhoch riešia významné témy z oblasti transferu technológií, inovácií a spolupráce medzi akademickým a súkromným sektorom. Na podujatí sa stretne okolo 350 odborníkov z rôznych oblastí.

Ústrednou témou aktuálneho ročníka podujatia COINTT je „Biele miesta v inováciách a transfere technológií“. Spektrum nosných tém, ktoré predstavia renomovaní spíkri na konferencii COINTT 2023, je pritom naozaj široké. Na podujatí sa otvorí aj téma minimálneho štandardu pre nakladanie s majetkom duševného vlastníctva vytvoreného z verejných zdrojov či otázka zriadenia národnej autority. Zaujímavou bude téma optimalizácie a koordinácie procesov na štátnej úrovni v rámci rôznych iniciatív, ktoré majú vplyv na proces transferu technológií. V tejto súvislosti sa uvedie aj porovnanie praxe na Slovensku a v zahraničí, spomenú sa rozdiely v „prepájaní“ vedeckých inštitúcií s podnikateľským sektorom v jednotlivých krajinách. Na konferencii dostane priestor aj téma administratívnej náročnosti zabezpečenia prevodu práv k majetku v podobe duševného vlastníctva v univerzitnom prostredí. Taktiež sa bude diskutovať napríklad aj o téme spoločenskej zodpovednosti vedeckých inštitúcií, príkladoch spolupráce a o „zosieťovaní“ pracovísk pre transfer technológií v zahraničí.

Hlavným organizátorom podujatia COINTT 2023 je Centrum transferu technológií pri CVTI SR (CTT CVTI SR) v gescii Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky (MŠVVaŠ SR).

Všetky informácie o konferencii COINTT 2023