UK FORMULUJE PRAVIDLÁ NA ZAPOJENIE UMELEJ INTELIGENCIE DO VZDELÁVANIA

Bratislava 23. februára 2024: Univerzita Komenského v Bratislave prijala smernicu, ktorá upravuje pravidlá používania umelej inteligencie (UI) pri vzdelávacej, vedecko-výskumnej i administratívnej činnosti. Tá dnes nadobudla platnosť a účinnosť podpisom rektora Mareka Števčeka.


Univerzita podporuje využívanie nástrojov študujúcimi, ako aj vyučujúcimi, no s transparentne nastavenými pravidlami obzvlášť v otázke uvádzania zdrojov. Nástroje UI by sa mali používať najmä ako podpora a pomoc pri štúdiu a mali by slúžiť na rozvoj a efektívne využívanie nadobudnutých vedomostí, schopností a zručností študentov. Vyučujúcim sa odporúča priebežné oboznamovanie sa so systémami UI a používanie jej nástrojov pri pedagogickej činnosti.

Smernica reaguje na vplyv UI na akademické prostredie a formuluje princípy pre tvorivé, bezpečné, zodpovedné, etické a transparentné používanie jej nástrojov v prostredí univerzity. Nástroje UI sú určené na používanie pri príprave a úpravách textov, možno ich však primerane aplikovať aj na iné formy generatívnej UI. Odporúčané spôsoby citovania nástrojov UI sú uvedené v prílohe tohto predpisu.

Univerzita Komenského dbá na dodržiavanie akademickej integrity, transparentnosti a spravodlivosti. Rozvoj a využívanie nástrojov UI vníma ako podnet, ktorý by mohol byť spúšťačom dôležitých zmien vo vzdelávaní – za predpokladu, ak tento fenomén dokážeme správne uchopiť a prispôsobiť sa novým podmienkam.

Smernica rektora UK k používaniu nástrojov umelej inteligencie 

Odporúčané spôsoby citovania výstupov alebo použitia generatívnej umelej inteligencie