Študentské spolky si rozdelia 25-tisíc eur

Študentské spolky na Univerzite Komenského v Bratislave dostali financie na svoje aktivity v hodnote 25-tisíc eur. Študenti mohli čerpať podporu pre svoje mimoškolské aktivity v oblasti vzdelávania, športu či komunitných činností. Univerzita sa rozhodla vyhovieť 25 žiadostiam o podporu. Dotácie sa rozdelili už po štvrtý rok.


„To, čo vám najviac univerzita dá, sú práve kontakty, skúsenosti, a môcť skúšať si veci, vďaka ktorým zapadnete do prostredia, v ktorom sa budete pohybovať, či už ide o farmáciu, psychológiu alebo čokoľvek. V mnohých prípadoch sú tieto študentské aktivity hlavnou vecou, ktorú si budú ľudia pamätať,“ prihovoril sa zástupcom študentských spolkov prorektor pre vonkajšie vzťahy UK Radomír Masaryk.

Jedným z podporených projektov je aj iniciatíva United Nations Model for FSEV Students, projekt zameraný na podporu študentov na ceste k lepšiemu pochopeniu globálnych problémov a praktickej diplomacie. Ide o simulovanú medzinárodnú organizáciu, kde študenti hrajú rolu diplomatov, riešia svetové problémy a diskutujú o riešeniach. „Študenti dostanú reálnu skúsenosť ako orgán funguje a môžu prepojiť teoretické skúsenosti a reálne ich aj využiť. V roku 2024 sa bude konať jeden z najväčších modelov United Nations v Ženeve, kde pôjdu naši zástupcovia. Vďaka tejto podpore sa FSEV UK dostane na túto poprednú konferenciu,“ vyjadril sa Daniel Farkaš zo FSEV UK.

Spolok PRIFUK sustainability na Prírodovedeckej fakulte UK chce spájať študentov a tvoriť komunitu, nachádzať riešenia, ako urobiť život na fakulte udržateľnejším a ešte zaujímavejším, zároveň sa vzdelávať a učiť, ako tvoriť, presadzovať svoje nápady alebo sa učiť manažérske a koordinačné zručnosti popri organizácii eventov. „Tým, že prinesieme trochu udržateľnosti na našu fakultu si rozvíjame naše organizačné schopnosti. Organizovali sme napríklad Raňajky prírodovedcov v Botanickej záhrade UK, kde sa zúčastnilo asi 50 študentov. Druhou akciou bol SWAP oblečenia, pričom v budúcom kalendárnom roku plánujeme zorganizovať ešte tri ďalšie akcie, napríklad prednášky o netopieroch, charitatívnu akciu či sadenie stromčekov,“ vyjadril sa Atilla Balogh. 

Ďalším bol aj Bratislavský spolok medikov, ktorý zastrešuje 5 záujmových klubov. Ide napríklad o Klub sexuálneho zdravia, ktorý sa snaží o osvetovú činnosť týkajúcu sa gynekologických prehliadok, prvej prehliadky u mužov či prevenciu o civilizačných ochoreniach. „Snažíme sa tiež o pravidelný skríning pre ľudí bez domova a ľudí z marginalizovaných skupín. Náš klub sa snaží tiež zlepšovať edukáciu študentov prostredníctvom chirurgického šitia.“  

Univerzita podporí aj Slovenský spolok študentov farmácie, ktorého hlavným cieľom je nadobudnúť informácie a skúsenosti v rámci správneho merania biochemických a fyzikálnych parametrov na rôznych zdravotníckych prístrojoch, ako aj správne podanie informácií o výsledkoch pacientom – študentom aj širokej verejnosti a odporučení farmakoterapie a prípadnej zmeny životného štýlu. „Najhlavnejším a najväčším projektom sú Kariérne dni farmaceutov, ktoré sa každoročne konajú dva dni v marci na našej fakulte. Vďaka nim študenti prichádzajú do kontaktu so svojimi budúcimi zamestnávateľmi, partnermi z oblasti lekární, farmaceutických firiem či výskumu. Okrem toho organizujeme aj mentoring projekt, kde sa snažíme spárovať mentora zabehnutého vo farmácii v rôznych sekciách s menteem, ktorým je študent. Počas štyroch-piatich mesiacov sa stretávajú a majú možnosť zistiť, ako funguje dané povolanie už počas štúdia,“ uviedla Zuzana Majsniarová. 

Dotáciu dostane aj Martinský klub medikov na Jesseniovej lekárskej fakulte UK v Martine na projekt Výučba sexuálnej výchovy a demonštrácia samovyšetrenia prsníkov a semenníkov. „Grant sme žiadali pre Stálu komisiu pre sexuálne a reprodukčné zdravie a práva vrátane HIV&AIDS na rozšírenie komplexnej sexuálnej výchovy, ktorú ponúkame všetkým stredným školám. Ide o našu najväčšiu aktivitu, ktorá vie dať mladým ľuďom veľmi veľa. Aby sme ju vedeli spropagovať, potrebujeme nejaké vyučovacie pomôcky. Ďalej sme žiadali tiež o podporu medzinárodnej výmeny SCORA X Change, v rámci ktorej prídu na Slovensku študenti medicíny z celého sveta, pričom naši odborníci a študenti sa im venujú.“

Minulý rok univerzita podporila napríklad aj Slovenský spolok študentov zubného lekárstva, ktorý si zakúpi vybavenie pre virtuálnu realitu, čo umožní spolku skvalitniť jeho rozsiahle edukačné a osvetové aktivity alebo aj Katedru zoológie PriF UK ktorá vydala krátku príručku týkajúcu sa stavby vtáčích búdok rôznych typov, opísať najznámejšie druhy dutinových hniezdičov, ktoré daný typ vtáčej búdky využíva a vysvetliť spôsob údržby a správneho umiestnenia búdok.

Zoznam podporených spolkov