STRETNUTIE TROCH NAJVYŠŠÍCH PREDSTAVITEĽOV UK

Predsedníčka Akademického senátu Zlatica Plašienková, predseda Správnej rady Róbert Šimončič a rektor Marek Števček dnes diskutovali o budúcnosti akademickej samosprávy.


Stretnutie bolo reakciou na súčasné legislatívne procesy, ktoré sa uskutočňujú bez dialógu so zástupcami vysokých škôl a ich samosprávnymi orgánmi, ktorých sa tieto zmeny bezprostredne dotýkajú.

Akademickú samosprávu vnímame ako základný pilier demokracie vo vysokom školstve, ako garanta akademických práv a slobôd, ktoré pozitívne ovplyvňujú hodnotové nastavenie celej spoločnosti. Autonómne fungovanie akademickej samosprávy je imanentným odkazom stredovekých univerzít, ku ktorému sa hrdo hlásime. Vzhľadom na pozitívne skúsenosti zo zlomových okamihov našej histórie sme presvedčení, že samosprávne princípy riadenia a fungovania vysokých škôl treba do budúcnosti chrániť a posilňovať.