Stanovisko RVŠ SR k aktuálnemu stavu financovania verejných VŠ

Bratislava 15. júna 2022: Rada vysokých škôl SR vydala na svojom zasadnutí uznesenia k aktuálnemu stavu financovania verejných vysokých škôl. Uvádzame výňatok z nich.


1) Rada vysokých škôl SR, vyjadrujúc obavu o budúcnosť vysokého školstva na Slovensku, konštatuje, že financovanie vysokého školstva zo štátneho rozpočtu sa vyvíja deštruktívnym smerom. Znižovanie štátnej dotácie vysokým školám zásadne oslabuje ich schopnosť plniť svoje spoločenské poslanie. S ľútosťou konštatujeme, že podľa prezentovaných informácií je aj v roku 2023 plánovaný ďalší výrazný pokles štátnej dotácie verejným vysokým školám, čo súhrnne predstavuje zníženie o 72 miliónov eur oproti roku 2020. V kontexte negatívnych makroekonomických ukazovateľov, akými sú zvyšujúce sa náklady na základnú prevádzku či rastúca cena prakticky všetkých komodít pri obrovskej miere inflácie presahujúcej v súčasnosti 12 %, to bude znamenať kolaps slovenských verejných vysokých škôl, sprevádzaný odlivom najmä mladých perspektívnych učiteľov a doktorandov do zahraničia a do súkromnej sféry.

Rada vysokých škôl SR preto kategoricky odmieta túto politiku vlády SR, najmä Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu SR a Ministerstva financií SR, ktorá povedie k nenávratnému rozvratu vysokých škôl na Slovensku a k následnému posilneniu trendu trvalých odchodov mladých ľudí zo Slovenska najskôr za štúdiom a následne za prácou a novým životom v zahraničí.

Rada vysokých škôl SR žiada okamžité začatie dialógu na úrovni vlády SR a reprezentácií vysokých škôl s cieľom navrhnúť opatrenia na zlepšenie finančnej situácie vysokých škôl v záujme zvyšovania ich kvality a zastavenia deštrukcie slovenského vysokého školstva.

2) V prípade, že predstavitelia vlády nepristúpia k serióznemu dialógu a neposkytnú okamžité záruky zlepšenia ekonomickej situácie vysokých škôl, vyzývame akademické senáty vysokých škôl a fakúlt, aby sa v spolupráci s vedeniami vysokých škôl a fakúlt pripravili na koordinované radikálne kroky s celospoločenským dosahom ako výraz snahy o záchranu vzdelanosti na Slovensku.

doc. RNDr. Martin Putala, PhD., predseda RVŠ SR, v. r.