ŠRVŠ: zníženie financovania bude mať vplyv na odchod študentov

Valné zhromaždenie Študentskej rady vysokých škôl presadzuje návrat všetkých študentov k plnohodnotnému prezenčnému vzdelávaniu. Zároveň poverilo predsedníctvo ŠRVŠ, aby riešilo návrat študentov k prezenčnej výučbe s relevantnými partnermi s dôrazom na protiepidemické opatrenia. Schválili to na ustanovujúcom zhromaždení dňa 14. januára 2022.


Vyjadrili sa aj k metodike financovania verejných vysokých škôl na rok 2022. Podľa nich, zníženie financovania verejných vysokých škôl bude mať vplyv na odlev študentov, čo je v rozpore s programovým vyhlásením Vlády SR. 

Zároveň presadzujú, aby mala študentská samospráva jasné miesto v pripravovanej novele vysokoškolského zákona, a to tak, aby efektívne zastupovala potreby študentov. ŠRVŠ konštatuje, že najefektívnejší spôsob, ako zakotviť študentskú samosprávu do novely vysokoškolského zákona, je prenechať konkrétnu formu študentskej samosprávy na zriadenie fakultou, podľa potrieb študentov. Viac.

ŠRVŠ je orgánom samosprávy vysokých škôl, ktorý reprezentuje záujmy študentov. Združuje zástupcov študentov zo všetkých vysokých škôl na Slovensku.