Spoločne pre kariérové poradenstvo

Aj vďaka príspevku Združenia pre kariérové poradenstvo a rozvoj kariéry v rámci projektovej výzvy Spoločne pre kariérové poradenstvo sme na Univerzite Komenského v Bratislave počas mesiacov apríl a máj zrealizovali pre študentov a študentky univerzity sériu na seba nadväzujúcich workshopov s názvom „Kompas na ceste za kariérou“.


Išlo o 7 workshopov plných zážitkových a inšpiratívnych aktivít, ale aj obohacujúcich rozhovorov zameraných na sebapoznávanie, objavovanie kariérnych možností, rozhodovanie a plánovanie kariéry. V malej skupine a v priateľskej atmosfére dôvery venovali študenti a študentky priestor premýšľaniu nad tým, čo ich baví, v čom vynikajú a čo je pre nich dôležité, aby mohli objaviť, čomu sa chcú vo svojom živote venovať s radosťou, nadšením a pocitom naplnenia.

Na úvodnom stretnutí sa účastníci vzájomne spoznali, ale aj vyjadrili svoje očakávania, nastavili si pravidlá fungovania, či sa pozreli na to, čo ich na workshopoch čaká. Na ďalšom stretnutí objavili svoje silné stránky, ale aj precítili prínos ich poznania, či samotného využívania. Tretie stretnutie venovali hodnotám – pilierom identity, aj vo forme spoznávania tých, ktoré súvisia s kariérou – kariérnych kotiev. Na štvrtom stretnutí sa zabavili na párty RIASEC (aktivita k profesijným typom osobnosti), a tak spoznali svoje profesijné typy, ale aj profesijné typy ostatných v skupine. Odchádzali so zoznamom otázok ohľadom preferovaného pracovného prostredia, nad ktorými ďalej premýšľali.

Ďalšie stretnutie venovali tomu, ako na rozhodnutia vplýva naša minulosť či prítomnosť a ponorili sa do predstáv ohľadom budúcnosti. Šieste stretnutie sumarizovali všetko, čo sa o sebe doposiaľ dozvedeli a spoločne objavovali kariérne možnosti, ktoré reflektujú na to, kým sú, čo vedia a čo vo svojom živote potrebujú. Na poslednom stretnutí dali priestor rozhodovaniu a plánovaniu jednotlivých krokov smerujúcich k stanovenému cieľu, a tak sa posilnili v tom, že ich cieľ je hmatateľný, realizovateľný a je možné ho dosiahnuť.

Na záverečnom workshope vyjadrili v rámci spätnej väzby naplnenie svojich očakávaní a odchádzali s novým poznaním o sebe a svojej budúcnosti. Priniesli aj tipy, ako workshop vylepšiť – cieľom bolo nielen spolu niečo zažiť, ale sa aj vzájomne obohatiť a inšpirovať. A to platilo aj pre lektorku workshopu, Mgr. Dominiku Volek, kariérnu poradkyňu Psychologickej poradne UK, ktorá uvádza: „Veríme, že sme študentov a študentky, ktorí sa zúčastnili workshopov vďaka Kompasu na ceste za kariérou vybavili zručnosťami pre riadenie kariéry, ktoré im môžu pomôcť aj pri ich ďalších rozhodnutiach ohľadom kariéry. Vďaka pozitívnej spätnej väzbe plánujeme v aktivite pokračovať aj v ďalšom akademickom roku a priniesť tak viac sebapoznania a poznania kariérnych možností aj ďalším študentom a študentkám Univerzity Komenského v Bratislave.