Rokovanie rektorov Združenia V7 a predsedu SAV

Dňa 4. septembra 2020 sa na pôde STU v Bratislave uskutočnilo rokovanie rektorov Združenia V7 a predsedu SAV.


Rektori V7 a predseda SAV sa venovali viacerým dôležitým témam, ako je popularizácia vedy, navrhovanému modelu kreovania „SK Roadmap výskumných infraštruktúr“ zo strany MŠVVaŠ SR a účasti slovenských inštitúcii v medzinárodných vedeckých centrách a projektoch ESFRI. Taktiež sa vzájomne informovali o skúsenostiach z prípravy výučby v novom AR.

Na pôde MŠVVaŠ SR rokovali aj so štátnym tajomníkom Ľudovítom Paulisom. Hlavnou témou rokovania bola problematika čerpania EŠIF, postup pri vypracovaní Národného plánu priorít pre čerpania fondu obnovy. Rektori V7 a predseda SAV otvorili tiež otázky prípravy nového Zákona o VŠ a metodiky financovania VŠ.

Najdôležitejšie závery z rokovania:

  1. Rektori V7 a predseda SAV ocenili prijaté opatrenia zo strany Výskumnej agentúry MŠVVaŠ SR pre pokrok pri čerpaní EŠIF - najmä u projektov DSV. Obe strany sa zhodli na tom, že vynaložia maximálne úsilie pre urýchlené zazmluvňovanie projektov.
  2. Rektori V7 a predseda SAV ocenili rozpracovanie Programového vyhlásenia Vlády SR v oblasti veda, výskum a inovácie.
  3. V7 a predseda SAV predložili štátnemu tajomníkovi návrh zmluvy na založenie Akademickej a priemyselnej výskumno-edukačnej platformy v oblasti materiálov a analytických zariadení a pre spoluprácu s medzinárodnými vedeckými centrami“, skrátene „MVCNET“, ako pilotný model na financovanie zapojenia SR v medzinárodných vedeckých centrách na vyjadrenie, či tento model je v súlade so zámermi MŠVVaŠ SR.
  4. Obe strany vyjadrili vôľu spolupráce na príprave Národného plánu priorít pre fond obnovy, pri príprave zásad Zákona o VŠ i Metodiky financovania VŠ.