Po slovensky naučili stovky ukrajinských zdravotníkov 

Lekárska fakulta UK výrazne prispela k tomu, aby sa ukrajinskí zdravotníci a zdravotníčky čím skôr dostali do nášho zdravotníckeho systému. Na špecializovaných kurzoch slovenského jazyka pripravili pre náš pracovných trh takmer 400 odborníkov.


05. 12. 2023 17.43 hod.
Od: Naša univerzita

Nedostatok lekárov, sestier a ďalšieho zdravotníckeho personálu na Slovensku sme chceli čiastočne vyriešiť zamestnaním osôb zo zahraničia, najmä z Ukrajiny, odkiaľ k nám počas utečeneckej vlny prišli tisícky ľudí, často kvalifikovaných zdravotníkov a zdravotníčok. Ide to však pomaly, aj kvôli zložitému uznávaniu ich odborného vzdelania a tiež jazykovej bariére. Tá sa však dá odstrániť najrýchlejšie, k čomu výrazne prispela Lekárska fakulta UK.

„Máme dlhoročné skúsenosti s vyučovaním slovenského jazyka pre lekárov zo zahraničia, preto sme sa hneď po vypuknutí vojny rozhodli zapojiť do pomoci utečencom z Ukrajiny ponukou jazykových kurzov,“ hovorí Tomáš Hamar, prednosta Ústavu lekárskej terminológie a cudzích jazykov LF UK. Už v lete 2022 rozbehli kurzy pre zdravotníkov, ktoré pokračujú doteraz. Za rok a pol nimi prešlo 335 lekárov a lekárok, z toho 25 pediatrov, ktorých náš pracovný trh veľmi potrebuje. Vzdelávali tiež zdravotné sestry.

Obsahy kurzov boli špeciálne pripravené pre potreby ukrajinských študujúcich. Nemohli takpovediac „vytiahnuť zo šuflíka“ pripravené materiály, ktoré používajú pre zahraničných študentov, ale vytvárali nové, prispôsobené pre rusky a ukrajinsky hovoriacich. „Pracovali sme s autentickými textami, hľadali videá a relácie na počúvanie, vytvárali témy na konverzácie. Už prvá hodina bola rozhovor s pacientom. Príprava jednej dvojhodinovky napríklad pre pediatrov trvala aj päť hodín,“ hovorí Tomáš Hamar.

Vzhľadom na to, že záujemcovia o vzdelávanie boli z celého Slovenska, zvolili pre kurzy online formu. Vytvorili skupiny približne 12 účastníkov, ktorí sa trikrát týždenne pripájali na dvojhodinovku s učiteľom. „Zvyčajne to bolo medzi pol šiestou a siedmou podvečer. Približne 60 percent boli ženy a matky, ktoré zároveň už pracovali, takže na vyučovanie si našli čas po príchode zo zamestnania a predtým, ako išli dávať deťom večeru a ukladať ich. Boli však veľmi motivované, naozaj sa snažili pracovať, pripravovať, vynechávali len v nevyhnutých prípadoch, robili si domácu prípravu. Niekedy sa dokonca pripojili z práce, ospravedlnili sa, že nebudú rozprávať, ale len počúvať,“ oceňuje úsilie svojich študentov lektor Radoslav Ďurajka.

Na kurzoch rozvíjali všetky štyri jazykové kompetencie – čítanie, písanie, počúvanie a hovorenie, väčší dôraz kládli však najmä na praktickú stránku, teda počúvanie a hovorenie. Na záver účastníci v malom kolokviu dostali prípad fiktívneho pacienta, ktorého mali v slovenčine vyšetriť, stanoviť diagnózu a odporučiť liečbu. Učitelia sledovali jazykovú stránku, odbornú si sledovali navzájom. Pokrok bol badateľný, účastníci „nasávali“ slovenský jazyk veľmi rýchlo. „Prešli sme s nimi napríklad aj naše zdravotnícke zákony, čo potom potrebovali pri skúškach, na ktorých získali uznanie vzdelania a spôsobilosť pôsobiť v našom zdravotníctve,“ hovorí lektorka Katarína Hromadová. Kurzy finančne podporilo ministerstvo zdravotníctva, Svetová zdravotnícka organizácia a prípravu pediatrov tiež UNICEF, ktorý bude materiály pripravené odborníkmi z LF UK používať aj naďalej.

Barbora Tancerová

Úroveň slovenčiny, ktorú získali ukrajinskí lekári a lekárky po absolvovaní kurzov, vidieť z mailov, ktorými na požiadanie pre Našu univerzitu zhodnotili kurzy a svojho učiteľa. Uvádzame v znení, ako ich sami napísali.

Dr. Oleksandr Yarosh 

„Nebol to len slovenský lekársky jazykový kurz, ale bol to slovenský lekársky jazykový kurz v pediatrii. Pokrývalo veľa aktuálnych pediatrických tém, bol veľmi blízky praktickej pediatrickej praxi. Mal veľa úloh na domácu prácu, použitie You Tube prezentácií bolo veľmi užitočné. R. Ďurajka je veľmi profesionálny, má veľmi dobré komunikačné schopnosti, dokáže veľmi jasne vysvetliť témy, je veľmi motivovaný a aktívny počas hodín. Aj pre študentov s minimálnou znalosťou slovenského jazyka, ako som ja, on dáva možnosť porozumieť témam veľmi jasne a jednoducho. Znalosti učiteľa o pediatrických témach sú veľmi vysoké a veľmi blízke znalostiam pediatrov. Bolo mi potešením učiť sa s ním slovenský jazyk. 

Dr. Rita Leshchenko

„Ďakujem za absolvovaný kurz. Vďaka kurzu som sa naučila odborné medicínske názvy v slovenskom jazyku. Začala som lepšie chápať sluchom slovenský jazyk a navyše odborné názvy. Tak isto som začala lepšie rozprávať po slovenský aj čítať nahlas. Vždy som čakala na hodinu s pánom Ďurajkom. Hodiny boli zaujímavé, vždy bolo vidieť, že sa pripravuje na hodinu sám (vyštuduje a naučí sa, čo nevie) aj pripravuje zaujímavé úlohy pre nás. Mala som pocit, že rozprávam s lekárom. Vždy odpovedal na otázky z domácej úlohy a vysvetľoval nám to, čo sme nechápali na hodine. Bol veľmi komunikatívny a príjemný.“