Podpora študentských spolkov na UK - výzva na predkladanie žiadostí

Univerzita Komenského v Bratislave zastúpená rektorom UK Marekom Števčekom vyhlasuje výzvu na predkladanie žiadostí, na základe ktorej bude poskytnutá účelová finančná podpora spolkov pôsobiacich na UK v roku 2022 v rozsahu spolu najviac 25 000 eur.


Návrhy na poskytnutie finančnej podpory sa doručujú písomne do Kancelárie rektora UK vo forme podľa prílohy č. 1 smernice rektora UK č. 19/2021 a elektronicky na adresu: kr@uniba.sk, a to v termíne do 31. októbra 2022.

Návrh musí obsahovať najmä:

a) cieľ a zámer, v ktorom sa uvedie najmä účel a opodstatnenosť projektu pre UK a jej študentov,

b) požadovaná výška podpory v eurách,

c) podrobnejší rozpis položiek/činností/aktivít/tovaru/a pod., na ktoré má byť podpora použitá,

d) kontaktná osoba, v prípade spolkov s právnou subjektivitou – štatutárny orgán, ktorá bude oprávnená za spolok konať v prípade schválenia návrhu,

e) informácie o spolku,

f) vyjadrenie dekana fakulty, na ktorej spolok vykonáva prevažnú časť svojej činnosti.

Študentským spolkom pôsobiacim na UK sa na účely tejto výzvy rozumie: nezisková organizácia, občianske združenie či iná forma organizácie, bez ohľadu na právnu subjektivitu, vykonávajúca činnosť na UK alebo ktorejkoľvek z jej fakúlt, v ktorej majú prevažné zastúpenie študenti UK. Činnosť spolku a jeho aktivity musia byť zamerané a slúžiť na podporu akademických, športových, kultúrnych, umeleckých, spoločenských či komunitných činností a iných záujmových činností študentov UK.

Viac informácií nájdete v smernici rektora UK č. 19/2021.

Návrh na poskytnutie finančnej podpory (formulár vo formáte .docx).

Výzva na predkladanie žiadostí (.pdf).