Päť vyučujúcich si prevezme cenu za inovatívnu výučbu

Bratislava 25. mája 2023: Za inovatívny prístup k výučbe doplňujúceho pedagogického štúdia a rozširujúceho štúdia na Univerzite Komenského v Bratislave si päť učiteľov a učiteliek v piatok 26. mája 2023 o 14.30 h v átriu Filozofickej fakulty UK prevezme Cenu učiteľskej akadémie UK. Ide o výučbu doplnkového typu štúdia pre tých, ktorí si chcú doplniť alebo rozšíriť pedagogickú kompetenciu.


Ocenenia si prevezmú pedagógovia a pedagogičky piatich víťazných kurzov zo štyroch fakúlt Univerzity Komenského: filozofickej, prírodovedeckej, fakulty matematiky, fyziky a informatiky a fakulty telesnej výchovy a športu. Ocenené kurzy sú zamerané na výučbu a didaktiku jazykov, pedagogickej komunikácie, fyziky aj geografie.

Kurzy doplňujúceho pedagogického štúdia (DPŠ) a rozširujúceho štúdia (RŠ) posudzovala komisia Centra pedagogickej podpory Filozofickej podpory UK v spolupráci so zahraničnou externou posudzovateľkou z Masarykovej univerzity. „Do víťaznej pätice sa dostali učiteľky a učitelia, ktorých kurzy DPŠ a  sú ukážkou dobrej praxe v používaní inovatívnych metód, učebných postupov i prístupu orientovaného na študentov,“ uviedla zodpovedná riešiteľka rozvojového projektu doktorka Darina Dvorská z Filozofickej fakulty UK.

Cena učiteľskej akadémie UK oceňuje vysokoškolských pedagógov a pedagogičky, ktoré vedú kurzy rozširujúceho a doplňujúceho pedagogického štúdia kreatívne a zohľadňujú potreby a očakávania študujúcich osôb. „Nazdávame sa, že práve prezentácia excelentnosti v učiteľstve má potenciál motivovať k inováciám a inšpirovať ďalších na ceste za zlepšovaním kvality poskytovaného DPŠ a RŠ štúdia na Univerzite Komenského,“ hovorí doktorka Lucia Hlavatá z Centra pedagogickej podpory FiF UK.

Univerzita Komenského dlhodobo umožňuje na viacerých svojich fakultách vyučujúcim základných a stredných škôl doplniť alebo rozšíriť svoju pedagogickú kvalifikáciu. V rámci rozširujúceho štúdia si osoby, ktoré už v minulosti získali pedagogické vzdelanie, môžu rozšíriť svoju učiteľskú aprobáciu o ďalší predmet. Doplňujúce pedagogické štúdium je určené pre tých, ktorí ukončili vysokoškolské štúdium v neučiteľskom odbore a rozhodli sa učiť.

***

Cena Učiteľskej akadémie UK pre inovatívny kurz RŠ/DPŠ je podporená z rozvojového projektu MŠVVaŠ SR 001UK-2-3/2022: Systematická podpora poskytovania a uskutočňovania DPŠ a RŠ na UK.