Univerzita Komenského ponúka na predaj administratívnu budovu v centre Lučenca

Budova sa nachádza v lukratívnej lokalite so skvelou občianskou vybavenosťou na začiatku Námestia Republiky, resp. na rohu ulíc Novohradská a T. G. Masaryka. Aktuálne je využívaná ako sídlo Mestského úradu v Lučenci. Súčasťou verejnej súťaže sú aj priľahlé pozemky s celkovou výmerou 8481 m2. Zastavaná plocha budovy je 2 449 m2.


15. 12. 2023 08.51 hod.
Od: Úsek pre majetok a investície

Budova bola skolaudovaná v roku 1980 a je napojená na všetky inžinierske siete. Skladá sa z troch častí, ktoré disponujú podzemným podlažím, prízemím a hlavná časť má okrem toho ďalšie tri poschodia. Súčasťou budovy sú kancelárie, rozsiahle zasadačky, technické miestnosti, garáže, sociálne zariadenia, dielne, sklady a v hlavnej štvorpodlažnej časti budovy aj výťahy. Na pozemkoch sú aj ďalšie spevnené plochy – príjazdové cesty, parkoviská a chodníky. 

Oznámenie o vyhlásení obchodnej verejnej súťaže

Univerzita Komenského v Bratislave (ďalej aj ako „vyhlasovateľ“) týmto vyhlasuje obchodnú verejnú súťaž o najvhodnejší návrh na uzatvorenie kúpnej zmluvy za účelom prevodu vlastníckeho práva k majetku Univerzity Komenského v Bratislave, a to

  • k pozemkom parc. č. 2033/1 o výmere 2277 m2, parc. č. 2033/2 o výmere 4972 m2, parc. č. 2033/4 o výmere 657 m2, parc. č. 2033/5, parcela registra „C“ o výmere 54 m2, parc. č. 2033/6 o výmere 49 m2, parc. č. 2033/7 o výmere 222 m2, parc. č. 2033/8 o výmere 250 m2
  • a k stavbe, administratívnej budove, súpis. č. 316, postavenej na pozemku parc. č. 2033/1 a parc. č. 2033/7, nachádzajúce sa v k. ú. Lučenec, obec Lučenec, okres Lučenec, zapísané na liste vlastníctva č. 5294.

Všeobecná hodnota nehnuteľného majetku podľa znaleckého posudku je stanovená na 1.340.000,- EUR.

Nehnuteľný majetok je možné si obhliadnuť po dohode s kontaktnou osobou vyhlasovateľa.

Kontakt: 02/9010 20 95

Podrobné informácie k predkladaniu ponúk sú uvedené v Oznámení o vyhlásení obchodnej verejnej súťaže (.Pdf)

Kúpna zmluva (.docx)