Novým dekanom Farmaceutickej fakulty UK bude profesor Ján Klimas

Na Farmaceutickej fakulte UK sa dňa 2. decembra 2020 konali voľby na kandidáta na dekana. O funkciu sa uchádzal súčasný dekan Pavel Mučaji a Ján Klimas, ktorý bol zvolený väčšinou hlasov členov Akademického senátu FaF UK. Ján Klimas bude dekanom vo funkčnom období od 1. marca 2021 do 28. februára 2025. Voľbu potvrdí rektor UK Marek Števček vymenovaním do funkcie dekana.


03. 12. 2020 11.16 hod.
Od: Oddelenie pre vonkajše vzťahy RUK

Prof. PharmDr. Ján Klimas, PhD., MPH, vyštudoval farmáciu na Farmaceutickej fakulte UK, kde absolvoval aj doktorandské štúdium v odbore farmakológia (1999 – 2006). Habilitoval sa na Jesseniovej lekárskej fakulte UK v Martine v roku 2010 a profesorom sa stal v roku 2017.

Pôsobí na Katedre farmakológie a toxikológie FaF UK, na ktorej je od roku 2015 vedúcim katedry. Počas rokov 2009 – 2017 zastával funkciu prodekana pre výchovno-vzdelávaciu činnosť a doktorandské štúdium.