Nová dekanka a nový dekan na dvoch fakultách

Dňa 3. mája 2023 sa konali voľby na funkciu dekana/dekanky na Fakulte telesnej výchovy a športu UK a Fakulte sociálnych a ekonomických vied UK.


Voľby sa prvýkrát konali po novom, v zmysle novej novely vysokoškolského zákona, ktorá ustanovuje, že kandidáta na dekana/dekanku volí volebné zhromaždenie. Pozostáva zo zástupcov akademickej obce a štvrtinu tvoria osoby vymenované rektorom.

Počtom hlasov 13 zo 17 zvolilo volebné zhromaždenie FTVŠ UK prof. Viktora Bielika za kandidáta na dekana. Druhým kandidátom bol prof. Marián Vanderka, ktorý vykonával funkciu dekana do 31. 1. 2023. Odvtedy bol funkciou dekana poverený Viktor Bielik počas preklenovacieho obdobia do riadnych volieb.

Za kandidátku na dekanku FSEV UK bola počtom hlasov 13 zo 14 zvolená doc. Lucia Mokrá, ktorá bola jedinou kandidátkou na funkciu. Počas preklenovacieho obdobia do riadnych volieb bola tiež poverená funkciou dekanky. Riadnu pozíciu bude zastávať štyri roky od 14. mája 2023.