NAJVIAC GRANTOV MLADÝCH SI ROZDELÍ PRÍRODOVEDECKÁ FAKULTA UK

Bratislava 15. mája 2024: Univerzita Komenského v Bratislave (UK) podporuje vedecký výskum doktorandov prostredníctvom Grantov mladých už 28 rokov. Tento rok mladé vedkyne a vedci mohli získať aj Excelentné granty UK z Plánu obnovy.


Granty mladých UK

V tradičnej grantovej výzve UK tento rok uspelo 147 mladých vedcov a vedkýň z 346 žiadostí. Každý projekt dostane z Rozvojového fondu UK finančné prostriedky vo výške 750 alebo 1000 eur, ktoré bude možné čerpať do 15. 12. 2024.

Grant mladých UK získal tento rok napríklad projekt Tatiany Hess z Filozofickej fakulty UK, ktorý skúma intímny život žien s mentálnou anorexiou. Zámerom jej projektu je mapovať slovenský aj český dospelý ženský súbor respondentiek s diagnózou mentálnej anorexie prostredníctvom online dotazníkov a následných kvalitatívnych rozhovorov.

Témou subjektívnej pohody (well-being) žiakov a žiačok so špeciálnymi vzdelávacími potrebami sa zaoberá grant Dagmar Majerechovej z Fakulty sociálnych a ekonomických vied UK. Vo svojom výskume sa zaujíma, ako sa tieto deti cítia na základných školách a ako je možné cez identifikované intervencie prispieť k zlepšeniu ich prežívania v školskom prostredí.

Marek Adamkovič z Právnickej fakulty UK skúma, aké sú možnosti a limity využitia trestného práva pri boji s dezinformáciami, a to z hľadiska jeho účinnosti, proporcionality, legitimity a zlučiteľnosti s ľudskými právami a zásadami právneho štátu.

Excelentné granty UK

Rektor UK Marek Števček tento rok rozhodol po prvý raz o udelení Excelentných grantov UK. Finančné prostriedky na túto schému pokrývajú štartovacie granty (Early stage grants) z Plánu obnovy. Z celkového počtu 262 podaných žiadostí doktorandov podporí UK 84 z nich, ktorí  budú môcť získať podporu v maximálnej výške 6 000 eur.

Okrem iných Excelentný grant UK získala aj Iryna Beikun z Prírodovedeckej fakulty UK. Jej výskum je zameraný na experimentálne a metodické hodnotenie vybraných postupov merania infiltrácie vody do pôdy. V rámci riešenia projektu sleduje vhodnosť jednotlivých metód, prípadne ich kombinácií, pre rôzne pôdy, nachádzajúcich sa v určitých charakteristických geoekologických podmienkach.

Vybrané spôsoby hodnotenia žiakov v edukačnej robotike skúma doktorand Jakub Krcho z Fakulty matematiky, fyziky a informatiky UK. Identifikácia a posúdenie týchto spôsobov hodnotenia sa uskutoční priamo v praxi na vyučovacom procese rôznych škôl.

Z oblasti humanitných vied uspel napríklad projekt Patrície Sáry Šimkovej z Evanjelickej bohosloveckej fakulty UK, ktorý má za cieľ vytvoriť komparatívnu štúdiu a implementáciu inovatívnych a efektívnych psychoterapeutických techník v pastorálnej starostlivosti o chorých na Slovensku.

„Granty UK sú dobrou príležitosťou ako podporiť tvorivú vedeckovýskumnú prácu mladých pracovníkov našej alma mater. Som rád, že sa finančná podpora tento rok rozšíri aj o Excelentné granty z Plánu obnovy. Verím, že táto investícia sa nám vráti v podobe kvalitných vedeckých výstupov a bude pridanou motiváciou pre mladých vedcov a vedkyne pre ich ďalšie bádanie,“ povedal rektor UK Marek Števček.

V tomto roku je opätovne najviac podporených doktorandiek a  doktorandov v oboch grantových schémach z Prírodovedeckej fakulty UK, nasleduje Fakulta matematiky, fyziky a informatiky UK, Lekárska fakulta UK a Jesseniova lekárska fakulta UK.

Granty UK sú zamerané na podporu vedeckých, pedagogických a umeleckých projektov interných doktorandiek a doktorandov. Rektor udeľuje granty podľa návrhu ním vymenovanej Grantovej komisie UK. Organizačne ich zabezpečuje Oddelenie vedecko-výskumnej činnosti a doktorandského štúdia RUK.

Ďalšie informácie o Grantoch UK