Na UK vybudovali špičkové Laboratórium pokročilých materiálov

Bratislava 30. mája 2024: Laboratórium pokročilých materiálov na Prírodovedeckej fakulte Univerzity Komenského v Bratislave (UK) patrí k najmodernejším pracoviskám svojho druhu na Slovensku. Vyvíja napríklad materiály pre novú generáciu solárnych článkov či nové nanomateriály na využitie v zdravotníctve.


V období február 2019 až február 2024 na UK budovali nové Laboratórium pokročilých materiálov, Laboratory for Advanced Materials – LAM (https://www.lam.sk/). Laboratórium zriadil a vedie Milan Sýkora, odborník na pokročilé materiály, ktorý predtým pôsobil viac než 25 rokov vo výskumných inštitúciách v USA, z toho 16 rokov v Národnom laboratóriu v Los Alamos. „V našom výskume využívame moderné chemické metódy na prípravu materiálov, ktoré majú potenciál vylepšiť existujúce alebo byť základom pre úplne nové technológie. Ide o interdisciplinárny výskum, prienik medzi chémiou, fyzikou, biochémiou, inžinierstvom, medicínou a ďalšími vednými oblasťami. Cielené aplikácie sú zamerané na pozitívny spoločenský efekt, napríklad v oblastiach obnoviteľnej energie, medicíny a biotechnológie,“ približuje výskumné zameranie LAM-u doktor Sýkora.

Výskum laboratória je v súčasnosti zameraný predovšetkým na tri druhy materiálov – anorganické nanokryštály, nanografény a polovodičové materiály, nazývané perovskity. Za izoláciu a prvé experimentálne štúdie grafénu bola udelená Nobelova cena za fyziku v r. 2010, za anorganické nanokryštály Nobelova cena za chémiu v r. 2023. Predmetom výskumu LAM-u sú teda mimoriadne aktuálne výskumné témy, čoho dôkazom sú aj viaceré nedávno publikované práce laboratória v prestížnych odborných časopisoch a dve podané medzinárodné patentové prihlášky. Jedna sa týka novej metódy na prípravu chalkogenidových perovskitov, materiálov s potenciálom podstatne zvýšiť efektivitu solárnych článkov. Druhá patentová prihláška sa týka nového typu anorganických nanokryštálov, ktoré môžu byť využité ako efektívne kontrastné látky v oblasti medicínskeho zobrazovania. Obidve technológie už zaznamenali komerčný záujem.

Vybudovanie laboratória financovali poväčšine z prestížneho európskeho výskumného grantu v rámci programu Horizont, schémy ERA Chairs. Výskumný tím LAM-u získal druhý takýto grant v histórii Slovenska. Jeho cieľom je pomôcť inštitúciám v krajinách, ktoré zaostávajú v medzinárodnom výskumnom priestore (tzv. „widening countries“), prilákať etablovaných medzinárodných odborníkov a manažérov, aby na hosťovskej inštitúcii vybudovali medzinárodne uznávaný výskumný program a stimulovali zmeny na  dosiahnutie excelentnosti.

Tím LAM-u po piatich rokoch fungovania tvoria okrem M. Sýkoru štyria výskumní zamestnanci, jeden administrátor a deväť študentov, z toho šesť doktorandov. Vyše polovica tímu je zo zahraničia. Medzi zamestnancami a študentmi sú bývalí študenti prestížnych medzinárodných univerzít , ako aj talentovaní slovenskí študenti, finalisti chemických a fyzikálnych olympiád, ktorí si, aj vďaka možnosti už počas štúdia pracovať v špičkovom laboratóriu, zvolili štúdium na slovenskej univerzite. Pracovisku sa tak darí napĺňať ciele schémy ERA Chairs aj v oblasti podpory internacionalizácie vedy na Slovensku, prilákania talentov z iných krajín a zastavenia odlivu mozgov zo Slovenska.

„Už len uspieť v grantovej výzve ERA Chair má v stredoeurópskom priestore veľký význam. Na našej univerzite sme dokázali za 5 rokov grantovej podpory z EÚ vybudovať pracovisko, ktoré nám umožňuje podporovať kvalitný ľudský potenciál a robiť špičkový výskum, čím zároveň prispieva k napĺňaniu poslania univerzity,“ povedal rektor UK Marek Števček.