Ľudské zdroje a rodová rovnosť na UK: Súčasný stav a budúce stratégie

26. novembra 2021 od 9.00 hod. do 12.20 hod. (piatok), online prostredníctvom MS Teams


03. 11. 2021 15.04 hod.

Podujatie „Ľudské zdroje a rodová rovnosť na UK: Súčasný stav a budúce stratégie“ si za svoj cieľ kladie zvýšenie informovanosti o pripravovaných stratégiách a aktuálnych projektoch Univerzity Komenského zameraných na vytváranie priaznivejších pracovných podmienok a profesionálny rozvoj svojich zamestnankýň a zamestnancov. Súčasne toto podujatie ponúka priestor na širšiu diskusiu o týchto stratégiách.

Určené je tým, ktorí/ktoré sa na implementácii stratégii budú priamo podieľať a teda vedúcim akademickým pracovníkom a pracovníčkam, pracovníkom a pracovníčkam oddelení ľudských zdrojov, projektových a zahraničných oddelení, oddelení pre vedu a výskum a oddelení pre doktorandské štúdium.

Srdečne vítaní sú aj ostatní kolegovia a kolegyne so záujmom o témy súvisiace s rodovou rovnosťou a ľudskými zdrojmi na Univerzite Komenského v Bratislave.

Predbežný program podujatia:

09:00 – 9:15 Otvorenie
RNDr. Jozef Masarik, DrSc., prorektor pre vedu, doktorandské štúdium a projektovú činnos

09:15 – 9:45 Stratégia ľudských zdrojov pre výskumných pracovníkov pre UK
Mgr. Silvester Krčméry, PhD., koordinátor Stratégie ľudských zdrojov pre výskumných pracovníkov na UK

09:45 – 10:15 Plán rodovej rovnosti pre UK (prezentácia návrhu)
doc. PhDr. Mariana Szapuová, PhD. a Mgr. Janka Kottulová, PhD., Centrum rodových štúdií Filozofickej fakulty UK

10:15 – 10:30 Otázky a odpovede

10:45 – 11:00 Prestávka

11:00 – 11:20 Univerzita ako dobrý zamestnávateľ: ako vytvoriť prostredie pre rozvoj talentov vo výskume a vzdelávaní
Mgr. Ľudmila Mitková, PHD., Fakulta managementu UK

11:20 – 11:40 Aktuálne projekty na podporu profesionálneho rozvoja vo výskume na UK
Mgr. Zuzana Lisoňová, vedúca Oddelenia projektov RUK

11:40 – 12:20 Paralelné prezentácie vybraných projektov

Sekcia I

11:40 – 12:00 CARLiS: Careers in Life Science
Mgr. Rebeka Laučíková, Oddelenie projektov RUK

Cieľom projektu CARLIS je tvorba nástrojov a rozvoj inštitucionálnych kapacít na poskytovanie komplexného tréningu zameraného na prípravu doktorandov na kariérne cesty v súkromnom sektore.

12:00 – 12:20 HRS4R: Stratégia ľudských zdrojov vo výskume
Mgr. Silvester Krčméry, PhD., Oddelenie projektov RUK

Cieľom projektu je zvýšiť kvalitu v riadení ľudských zdrojov na Univerzite Komenského a a prostredníctvom získania značky HR Excellence In Research Award prispieť k atraktivite UK ako  zamestnávateľa v európskom výskumnom priestore.

Sekcia II

11:40 – 12:00 I2I: Idea To Impact

Renata Lauko, Oddelenie projektov RUK

Projekt sa zameriava na podporu podnikateľského myslenia v rámci vysokoškolského vzdelávania. Jeho zámerom je rozvíjať schopnosť pozrieť sa za hranice vlastných odborov a inovatívne zmýšľanie a podporiť vznik nových start-upov v sieti zapojených  vysokých škôl.

12:00 – 12:20 ENLIGHT-RISE
JUDr. Ivona Hrdličková, Oddelenie projektov RUK

ENLIGHT Rise je program aliancie európskych univerzít ENLIGHT, ktorého cieľom  je rozšíriť aktivity aliancie o výskumno-inovačnú dimenziu a vyťažiť maximum zo spoločného inovačného potenciálu členov konzorcia a ich partnerstiev s okolitými ekosystémami.

Registrovať sa môžete do 25.11.2021 na tomto odkaze

Registrovaným účastníkom, registrovaným účastníčkam zašleme link na pripojenie deň pred konaním podujatia.