Konferencia „Slováci a Chorváti na ceste k samostatnosti: História a perspektívy“

V dňoch 17. – 19. júna 2019 sa bude konať I. zasadnutie Slovensko-chorvátskej komisie humanitných vied, v rámci ktorého sa uskutoční vedecká konferencia „Slováci a Chorváti na ceste k samostatnosti: História a perspektívy“


PROGRAM 

Utorok 18. júna 2019

Utorak 18. lipnja
Tuesday June 18th

Zasadačka vedeckej rady, Univerzita Komenského v Bratislave, Šafárikovo nám. 6
Sveučilište Komenskoga u Bratislavi, Šafarikov trg 6
The Comenius University in Bratislava, Šafárikovo square 6 

09.30 – 17.00 Konferencia

Slováci a Chorváti na ceste k samostatnosti: História a perspektívy
Slovaci i Hrvati na putu u neovisnost: povijest i perspektive
The Slovaks and the Croats on their Way to Independence: History and Perspectives

09.30 – 10.00 Otvorenie konferencie
Svečano otvaranje konferencije
Opening session

Marek Števček, rektor Univerzity Komenského
rektor Sveučilišta Komenskoga
Rector of Comenius University

Aleksandar Heina, veľvyslanec Chorvátskej republiky
veleposlanik Republike Hrvatske
Ambassador of the Republic of Croatia

Marián Zouhar, dekan Filozofickej fakulty Univerzity Komenského
dekan Filozofskoga fakulteta Sveučilišta Komenskoga
Dean of the Faculty of Arts

Zástupca Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu SR
Representative of the Ministry of Education, Science, Research and Sport of the Slovak Republic
Predstavnik Ministarstva obrazovanja, znanosti, istraživanja i sporta Slovačke Republike

Zástupca Ministerstva vedy a vzdelávania Chorvátskej republiky
Representative of the Ministry of Science and Education of the Republic of Croatia
Predstavnik Ministarstva znanosti i obrazovanja Republike Hrvatske

10.15 – 11.15
(predsedajúci/predsjednik/chairperson Željko Holjevac)

Nikica Barić (Zagreb): Croatian Way to Independence
Chorvátska cesta k samostatnosti
Hrvatski put u neovisnost

Emília Hrabovec (Bratislava): The Slovak Exile and the Way to the Independence of Slovakia
Slovenský exil a cesta k nezávislosti Slovenska
Slovačka emigracija i put u neovisnost Slovačke

Julija Barunčić Pletikosić (Zagreb): The Role of the Catholic Church in the Creation of the Republic of Croatia
Uloga Katoličke crkve u stvaranju Republike Hrvatske

11.15 – 11.30 Prestávka na kávu
Stanka za kavu
Coffee break

11.30 – 12.30
(predsedajúci/predsjednik/chairperson Martin Homza) 

Miroslav Londák (Bratislava): Slovak Early Spring (1963 – 1967) as a Catalyst of the Czecho-Slovak Spring of 1968 and the Federalisation of Czecho-Slovakia
Predjarie na Slovensku (1963 – 1967) ako cesta k česko-slovenskej jari 1968 a k federalizácii Československa
Slovačko rano proljeće (1963.-1967.) kao katalizator čehoslovačkog proljeća 1968. i federalizacije Čehoslovačke

Peter Jašek (Bratislava): Contacts of the Slovak and Croatian Political Exile in the 70s and 80s.
Kontakty slovenského a chorvátskeho politického exilu v 70. a 80. rokoch
Kontakti slovačke i hrvatske političke emigracije 1970-ih i 1980-ih godina

Beáta Blehová (Bratislava): Divorce of the Czecho-Slovakia in International Context: An Outline of the Issue
Rozdelenie Česko-Slovenska v medzinárodnom kontexte: Náčrt problematiky
Razlaz Češko-slovačke u međunarodnom kontekstu: prikaz problematike

12.30 – 12.45 Diskusia
Rasprava

13.00 – 14.00 Obed pre členov komisie a pozvaných hostí
Ručak za članove povjerenstva i pozvane goste
Lunch for commission members and invited guests
(Marrol’s Boutique Hotel, Tobrucká 4)

14.15 – 16.15
(predsedajúci/predsjednik/chairperson Emília Hrabovec)

Ondrej Podolec (Bratislava): Milestones of State Legal Status Development of Slovakia after the Second World War
Štátoprávne míľniky Slovenska po druhej svetovej vojne
Međaši razvitka državno-pravnoga statusa Slovačke nakon Drugoga svjetskog rata

Ana Holjevac Tuković (Zagreb): The End of the Croatian Homeland War: Military Operations and Peaceful Reintegration
Završetak Domovinskog rata u Hrvatskoj: vojne operacije i mirna reintegracija

Tomáš Černák: Political Situation and Acts of Violence at Football Stadiums in the Early 90s in Croatia and Slovakia
Politická situácia a prejavy násilia na futbalových štadiónoch na začiatku 90. rokov v Chorvátsku a na Slovensku
Politička situacija i nasilje na nogometnim stadionima ranih 1990-ih u Hrvatskoj i Slovačkoj

15.15 – 15.30 Prestávka na kávu
Stanka za kavu
Coffee break

15.30 – 16.30
(predsedajúci/predsjednik/chairperson Nikica Barić)

Albert Bing (Zagreb): Croatia’s Transition to the EU
Hrvatska tranzicija prema EU

Branko Kasalo (Zadar): The Transition of the Elite in Croatia
Tranzicija elite u Hrvatskoj

Aleksandar Jakir (Split): The Challenge of Dealing with a Difficult Past in Croatia
Izazov bavljenja problematičnom prošlošću u Hrvatskoj

16.30 – 16.45 Diskusia
Rasprava
Discussion

17.00 – 19.00 Exkurzia po Bratislave
Izlet po Bratislavi
Excursion to Bratislava

19.00 Večera pre pozvaných hostí
Večera za pozvane gostee
Dinner for invited guests
(Hotel Avance, Medená 9, Bratislava)