Kolektívna zmluva prináša zamestnancom nové výhody

Rektor UK Marek Števček uzavrel s odbormi dňa 25. januára 2023 Kolektívnu zmluvu UK na rok 2023. V jeho zastúpení odovzdala kvestorka UK zmluvu na podpis predsedovi Rady predsedov odborových organizácií UK Alexandrovi Kurtanskému.


Kolektívna zmluva vytvára priaznivejšie pracovné podmienky pre zamestnancov. Oproti predošlému roku došlo k niekoľkým zmenám, ktoré sú výhodné pre zamestnancov. Zmluva zakotvuje zákonnú povinnosť poskytnúť odstupné po skončení pracovného pomeru vysokoškolskému učiteľovi po dovŕšení 70. roku života. V záujme podpory mladých zamestnancov univerzita poskytne jednorazový príspevok pri narodení dieťaťa najmenej vo výške 300 eur.

Napriek zložitej finančnej situácii a súbehu viacerých kríz zostávajú výhody z predošlého roka zachované.

Zmluva okrem iného upravuje pracovný čas zamestnanca, ktorý predstavuje najviac 37,5 hod. týždenne okrem práce nadčas v porovnaní so 40-hodinovým ustanoveným týždenným pracovným časom podľa Zákonníka práce.

Nad rámec Zákonníka práce upravuje zmluva aj výšku odstupného a odchodného pri skončení pracovného pomeru v určených prípadoch.

Zamestnanci univerzity majú podľa kolektívnej zmluvy nárok na dovolenku v trvaní o 1 týždeň viac ako ustanovuje Zákonník práce.

Zmluva upravuje aj príspevok na doplnkové dôchodkové sporenie, starostlivosť o zdravie, rekreačnú starostlivosť, starostlivosť o deti zamestnancov, starostlivosť o bývanie či stravovanie.

Kolektívna zmluva 2023 (PDF)