Fakulta sociálnych a ekonomických vied oslávila dvadsaťročnicu

Najmladšia fakulta UK bola zriadená Akademickým senátom 5. júna 2002. Pri príležitosti tohto výročia uskutočnila tri profesorské prednášky medzinárodne uznávaných odborníkov na aktuálne témy riešené a aplikované v oblasti spoločenských a ekonomických vied. Absolventi a absolventky sa uplatnili v praxi, pričom svojimi poznatkami dopĺňajú slovenský, ale aj medzinárodný pracovný trh a sú prínosom pre celú spoločnosť.


Študijné programy FSEV UK sú založené na poznatkoch, ktoré rozvíjajú našu spoločnosť, pričom študentov čaká aj praktické vzdelávanie, takže získavajú pracovné skúsenosti už pred nástupom na trh práce. Fakultou za 20 rokov svojho pôsobenia prešlo niekoľko tisíc absolventov a absolventiek, ktoré pôsobia na zahraničných univerzitách v Holandsku, vo Veľkej Británii, v Nemecku, v Poľsku či v Rakúsku.

„Viac ako jedna tretina našich vyučujúcich absolvovala časť štúdia na zahraničnej univerzite. Asi nevymyslíme liek na ťažkú chorobu či neodstránime nedostatok digitalizácie, oproti prírodným a ťažkým vedám. No spoločenské poznanie, rozvoj vzťahov a pracovanie s intervenciami, s emóciami, s politickým a ekonomickým správaním, ktoré sú založené na poznatkoch a dobrých skúsenostiach, je to, čím môžeme prispieť k rozvoju v spoločnosti. Snažíme sa posunúť ďalej spoločenské poznanie, aby spoločnosť vnímala nevyhnutnosť týchto krokov a dokázala s nimi žiť a pracovať. Verím, že zažívame spoločne naše prvé dvadsiate roky a v budúcnosti budeme mať ešte niekoľko takýchto osláv, aby sme dokázali ako najmladšia fakulta UK prispievať k rozvoju spoločnosti a k výchove a k vzdelávaniu študentov a študentiek, ktoré je založené na hodnotách a spoločenskom poznaní. Ak hovoríme napríklad o rodovej rovnosti, tak u nás máme ženy na dôležitých miestach a takýmto spôsobom preukazujeme, že dokážeme hodnoty, ktoré presadzujeme, realizovať aj v skutočnosti,“ uvádza dekanka Fakulty sociálnych a ekonomických vied UK, doc. JUDr. PhDr. Lucia Mokrá, PhD. 

Na oslavách výročia vystúpili traja profesori s prednáškami. Profesor Martin Kahanec mal prednášku na tému Cnostné a bludné kruhy pokroku v spoločenských a ekonomických vedách na Slovensku: Program pre popredné osobnosti. Profesorka Emília Beblavá vystúpila s prednáškou na tému Príliš slabá pre náročných, príliš náročná pre slabých? Svet poznania, inovácií a účinného učenia a miesto FSEV v ňom. Profesor Charles de Bartolome, vystúpil s prednáškou na tému Preteky na predmestie - postavenie chudobných v metropolitnej oblasti.

Čo všetko fakultu ešte čaká? To nám prezradila jej dekanka, doc. JUDr. PhDr. Lucia Mokrá, PhD.

Napriek tomu, že je FSEV najmladšou fakultou UK, aj ona si za dvadsať rokov svojej existencie prešla inováciami. Čo všetko sa na fakulte obnovovalo?

Obnovili sme študijné programy, ktoré sme prispôsobovali požiadavkám praxe. Spolupracovali sme s partnermi z biznis sektora, s ministerstvami, s mimovládnymi organizáciami, prax sme začlenili do študijných programov. Rozšírili sme zahraničné partnerstvá a okrem toho sme tiež vytvárali nové výskumné siete.

Čo nové ponúka fakulta v rámci študijných programov?

Na všetkých študijných programoch máme dostatočný počet študentov a študentiek. Snažíme sa tiež rozšíriť ponuku študijných programov tak, aby sme mali alternatívne študijné programy v cudzích jazykoch. To sa nám zatiaľ podarilo pri dvoch študijných programoch – pri európskych štúdiách a pri sociálnej a pracovnej psychológii.

Plánujete v budúcnosti modernizáciu fakulty?

Plánujeme modernizáciu vzdelávacích metód, aj v rámci posudzovania a zosúlaďovania so štandardmi sme požiadali o kombinované vzdelávacie metódy. Vďaka nim tak môžeme študentom poskytnúť prednášky s hosťujúcimi zahraničnými profesormi, vytvoriť spoločné predmety aj v rámci konzorcií ako je ENLIGHT. Študenti tak môžu cestovať medzi partnerskými univerzitami, alebo sa môžu vzdelávať hybridnou formou podľa medzinárodných vzdelávacích štandardov.

Do ktorých krajín môžu študenti vycestovať?

Holandsko, Nemecko, Poľsko, Španielsko, Francúzsko, Taliansko, Veľká Británia, Rakúsko, no pre našich študentov sú veľmi zaujímavé aj Slovinsko, Chorvátsko alebo pobaltské krajiny. V týchto krajinách sú študijné programy formulované podobne, ako aj u nás. V pobaltských krajinách môžu študenti absolvovať napríklad program Bezpečnostné štúdiá a hybridné hrozby. Západo-balkánske krajiny ponúkajú študijné programy, ktoré zdôrazňujú otázky ľudských práv či nacionalizmu. Práve tieto študijné programy sú pre našich študentov veľmi zaujímavé.

Prečo by si študenti mali podať prihlášku práve na Fakultu sociálnych a ekonomických vied?

Študenti môžu získať nielen teoretické poznatky z učebníc, ale naučia sa, ako tieto poznatky môžu aplikovať v praxi, napríklad formou živých diskusií, stretnutí s ľuďmi z praxe – tých, ktorí im ukazujú, kde môžu pôsobiť po skončení štúdia. Zapájame ich do rôznych projektov pre samosprávy, ministerstvá či do spolupráce s mimovládnymi organizáciami, ako sú napríklad terénne výskumy či práca v konkrétnych skupinách. 

Radka Rosenbergová