Fakulta managementu sa podieľala na výskume podnikania ovplyvneného pandémiou ochorenia COVID-19

Výskumné tímy z viac ako 50 krajín sveta sa spojili a spolu s Fakultou managementu UK, ktorá je národným koordinátorom Globálneho monitoru podnikania (GEM) na Slovensku (hlavným partnerom GEM je Slovak Business Agency), a skúmali vplyv pandémie ochorenia COVID-19 na podnikanie.


Dôraz kládli na využívanie politík a nástrojov na obnovu ekonomík. Výsledky výskumu zosumarizovali v publikácii Diagnosing COVID-19 Impacts on Entrepreneurship - Exploring Policy Remedies for Recovery (https://www.gemconsortium.org/reports/covid-impact-report). Výskumné tímy v nej zdieľajú reakcie svojich vlád na COVID-19, porovnávajú ich s predchádzajúcimi krízami a takisto v súvislosti s politikami v oblasti podnikania prezentujú výhľad do budúcna.

Záver výskumu 54 národných tímov tvoria kľúčové zistenia, ktoré by mali do budúcna tvorcovia politík zobrať do úvahy ako princípy. Tieto princípy môžeme zhrnúť do anglického akronymu CRISP:

  • Clear and concise communication: Jasná a stručná komunikácia politík tak, aby z nich mohlo mať úžitok maximum podnikateľov.
  • Resilience and responsibility: Pružnosť a zodpovednosť vo verejnej politike napomáha vzniku nových firiem (startupov) a rastu existujúcich podnikov. Pružnosť vyžaduje robustnosť v procese tvorby politík, a to adaptáciou holistického a multidimenzionálneho prístupu (akým je diagnostický nástroj GEM-u – Rámcové podmienky v podnikaní, ktorý je vysvetlený ďalej). Zodpovednosť zahŕňa prijatie dlhodobého uvažovania o politikách (ktoré nie je limitované volebnými obdobiami) a prijatie opatrení, ktoré sú založené na dôkladnej analýze a údajoch týkajúcich sa potrieb podnikateľov a medzier v podnikateľskom ekosystéme. Je to mimoriadne dôležité, pretože niekedy politické rozhodnutia – aj keď produkujú ekonomické výhody – môžu mať neúmyselné sociálne a environmentálne vedľajšie účinky, ktoré sú škodlivé.
  • Innovating: Inovácia nasadením nových procesov, nástrojov a postupov, ktoré sa používajú na navrhovanie a rozvoj politík a výsledkom ktorých je lepšie riešenie súčasných a budúcich zložitých problémov, ktorým spoločnosť čelí, a v konečnom dôsledku môžu pomôcť podnikateľom uchopiť príležitosti lepšie.
  • Simplifying: Zjednodušenie politík tak, aby najmä noví, vstupujúci účastníci z neformálneho sektora boli schopní nasmerovať nový, formálny biznis kontext.
  • Preparation: Príprava – tvorcovia politík urobia dobre, pokiaľ využijú čas prípravou na novú vlnu pandémie.

V publikácii sú zhodnotené aj podnikateľské podmienky krajiny, konkrétne deväť pilierov identifikovaných GEM-om, ktoré môžu stimulovať ekonomickú činnosť alebo ju pribrzdiť. Ide o prístup k podnikateľským financiám, vládnu politiku na podporu podnikania, podporné programy pre nových podnikateľov, vzdelávanie v oblasti podnikania na úrovni základných aj stredných škôl, výskum a vývoj, ktorý podporuje nové podniky, biznis a profesionálnu infraštruktúru, jednoduchosť vstupu, fyzickú infraštruktúru a sociálne/kultúrne normy.

Úspešné uplatnenie týchto princípov tvorcami podnikateľských politík na národnej úrovni však musí vychádzať aj z poznania podnikateľskej aktivity, správania sa, ako aj sociálnych determinantov (vymedzení) podnikania a rámcových podnikateľských podmienok. Z výsledkov výskumu GEM za Slovensko vyplýva dlhodobo vysoká počiatočná podnikateľská aktivita, ktorá prevyšuje európsky priemer (13,3 % SR, 9,2 % Európa). Je tvorená prevažne rodiacimi sa podnikateľmi (do 3 mesiacov), z ktorých iba 45 % prechádza do ďalšej etapy rozvoja svojho podnikania (3 – 42 mesiacov), zatiaľ čo na úrovni Európy je to až 67 % rodiacich sa podnikateľov. Slovensko takisto zaostáva za Európou v percente etablovaných podnikateľov (nad 42 mesiacov). Jedným z možných faktorov, ktoré vplývajú na tento vývoj sú expertmi dlhodobo označované nedostatočné vládne politiky a programy zamerané na podporu podnikania, v ktorých Slovensko výrazne zaostáva za Európou. Na druhej strane je však úrovňou svojej fyzickej infraštruktúry a svojich služieb mierne nad európskym priemerom. Na základe výsledkov výskumu možno predpokladať, že k obnove podnikania ohrozeného COVID-19 by výrazne prispelo sústredenie sa na lepšiu úroveň jeho podpory prostredníctvom vládnych politík a programov.

Výsledky výskumu za Slovensko sú na stranách 164 – 165 prezentovanej publikácie.