Eduard Burda bude opäť dekanom Právnickej fakulty UK

Dňa 29. apríla 2022 sa uskutočnili voľby kandidáta na dekana Právnickej fakulty UK. Za kandidáta bol zvolený Eduard Burda, súčasný dekan fakulty.


Na funkciu kandidoval len jeden kandidát. Z celkového počtu členov akademického senátu 27 sa na zasadnutí akademického senátu zúčastnilo 25 členov. Eduard Burda bol zvolený za kandidáta na dekana počtom hlasov 24.

Zápisnica z volieb