Dekanom Lekárskej fakulty UK bude Juraj Payer

Voľby kandidáta na funkciu dekana Lekárskej fakulty UK vyhral dňa 8. 11. 2022 Juraj Payer. Získal trojpätinovú väčšinu hlasov prítomných členov akademického senátu LF UK. Po vymenovaní rektorom UK bude funkciu zastávať od 1. 2. 2023 do 31. 1. 2027. Na pozícii vystrieda Juraja Šteňa, ktorý ako druhý kandidát tiež kandidoval na funkciu.


Prof. MUDr. Juraj Payer, PhD., MPH, FRCP, FEFIM, v súčasnosti pôsobí ako prvý prodekan Lekárskej fakulty UK a prodekan pre spoluprácu fakulty so zdravotnými zariadeniami, zdravotnú starostlivosť a špecializačné štúdium. Je prednostom V. internej kliniky LF UK a UNB. Odborne sa špecializuje na vnútorné choroby. Je hlavným odborníkom Ministerstva zdravotníctva SR pre endokrinológiu.

Životopis (PDF)