ČESTNÝ DOKTORÁT profesorovi Pavlovi Šámalovi

28. septembra o 11.00 hod., Aula UK


Univerzita Komenského v Bratislave udelí dňa 28. septembra 2023 na návrh Právnickej fakulty UK čestný titul Doctor honoris causa sudcovi medzinárodného významu profesorovi Pavlovi Šámalovi. Ocenenie získa za významnú vedeckú kariéru v oblasti trestného práva.

Narodil sa v roku 1953. Vyštudoval právo na Právnickej fakulte Univerzity Karlovej v Prahe. Akademický titul philosophiae doctor (Ph.D.) získal v roku 1999 na Masarykovej univerzite v Brne, kde mu bol v roku 2002 udelený aj titul docenta v odbore trestné právo. V roku 2006 po inauguračnom konaní na Univerzity Karlovej v Prahe bol menovaný prezidentom Českej republiky za profesora trestného práva, kriminológie a kriminalistiky.

Vedeckú kariéru zasvätil odboru trestné právo. V rámci legislatívnej spolupráce so Slovenskou republikou sa podieľal na tvorbe zákona č. 300/2005 Z. z. Trestný zákon a zákona č. 301/2005 Z. z. Trestný poriadok. Jeho myšlienky a diela sa stali základom aj pri vypracovaní zákona č. 91/2016 Z. z. o trestnej zodpovednosti právnických osôb.

Od roku 2010 rozvíja spoluprácu s Právnickou fakultou Univerzity Komenského v Bratislave, kde bol vďaka jeho pôsobeniu na Katedre trestného práva, kriminológie a kriminalistiky akreditovaný študijný odbor trestné právo. Veľkým prínosom tejto spolupráce je aj osobnostný a vedecký rast členov katedry, ale aj generácií trestných právnikov.  

Výsledkom jeho intenzívnej vedeckej práce je vyše 250 originálnych článkov a prác v odbore trestného práva a viac ako 770 ohlasov s H-indexom 14 (bez autocitácií) z publikácií evidovaných v databáze publikačnej činnosti Univerzity Komenského.

Podujatie v Aule UK bude tlmočené z angličtiny do slovenčiny a naopak.