Akademický senát UK si volil vedenie na ďalšie obdobie

Dňa 15. novembra 2023 sa konalo ustanovujúce zasadnutie Akademického senátu Univerzity Komenského (AS UK), na ktorom sa konali voľby vedenia AS UK na volebné obdobie od 1. novembra 2023 do 31. októbra 2027.


V úvode zasadnutia rektor UK Marek Števček udelil doterajšej predsedníčke AS UK prof. Zlatici Plašienkovej zlatú medailu UK za kultiváciu pedagogického prostredia a mimoriadne nasadenie v boji za zachovanie akademickej samosprávy.

V ďalšej časti programu senátori a senátorky volili nového predsedu a podpredsedov. Post predsedníčky opätovne získala Zlatica Plašienková, ktorá bola navrhnutá ako jediná kandidátka. Z 50 odovzdaných hlasov bolo 46 platných, 4 hlasy boli neplatné.

Posty podpredsedov AS UK získali Gašpar Fronc (RKCMBF UK, 40 hlasov) a Simona Kelčíková (JLF UK, 43 hlasov). Na posty podpredsedov za študentskú časť AS UK boli zvolení Marek Mokoš (RKCMBF UK, 32 hlasov) a Patrick Mydla (FMFI UK, 28 hlasov).

Členovia senátu AS UK za jednotlivé fakulty UK:

Lekárska fakulta UK:

 • doc. MUDr. Ľudovít Danihel, PhD. – zamestnanecká časť
 • doc. MUDr. Roman Gardlík, PhD. - zamestnanecká časť
 • PaedDr. Róbert Važan, PhD. - zamestnanecká časť
 • MUDr. Ivan Fuljer, MPH - študentská časť
 • Romana Romančíková - študentská časť

Právnická fakulta UK:

 • Mgr. Tamara Čipková, PhD. - zamestnanecká časť
 • Dr. h. c. prof. JUDr. Lucia Kurilovská, PhD. - zamestnanecká časť
 • doc. JUDr. Peter Lukáčka, PhD. - zamestnanecká časť
 • Bc. Pavol Hužička - študentská časť
 • Bc. Dávid Štrbka - študentská časť

Filozofická fakulta UK:

 • doc. Mgr. Erik Láštic, PhD. - zamestnanecká časť
 • prof. PhDr. Zlatica Plašienková, PhD. - zamestnanecká časť
 • Mgr. Zuzana Popovičová Sedláčková, PhD. - zamestnanecká časť
 • Bc. Adam Molnár - študentská časť
 • Damián Samuel Ovečka - študentská časť

Prírodovedecká fakulta UK:

 • doc. RNDr. Vladimír Falťan, PhD. - zamestnanecká časť
 • doc. Mgr. Pavel Neogrády, DrSc. - zamestnanecká časť
 • doc. RNDr. Martin Putala, PhD. - zamestnanecká časť
 • Mgr. David Pavel Královič - študentská časť
 • Mgr. Dávid Vrška - študentská časť

Pedagogická fakulta UK:

 • doc. Mgr. Katarína Klimová, PhD. - zamestnanecká časť
 • prof. PhDr. Róbert Letz, CSc. - zamestnanecká časť
 • doc. Mgr. Jaroslav Nemeš, PhD. - zamestnanecká časť
 • Mgr. Ján Jasič - študentská časť
 • Bc. Mária Vasiľová - študentská časť

Fakulta telesnej výchovy a športu UK:

 • doc. PaedDr. Oľga Kyselovičová, PhD. - zamestnanecká časť
 • Mgr. Adrián Novosad, PhD. - zamestnanecká časť
 • prof. Mgr. Erika Zemková, PhD. - zamestnanecká časť
 • Mgr. František Lörinczi - študentská časť
 • Bc. Zuzana Pavuková - študentská časť

Jesseniova lekárska fakulta UK v Martine:

 • doc. PhDr. Mgr. Simona Kelčíková, PhD. - zamestnanecká časť
 • prof. RNDr. Ján Lehotský, DrSc. - zamestnanecká časť
 • prof. MUDr. Ján Staško, PhD. - zamestnanecká časť
 • MUDr. Jakub Jurica - študentská časť
 • Viktória Papcunová - študentská časť

Fakulta matematiky, fyziky a informatiky UK:

 • RNDr. Róbert Kysel, PhD. - zamestnanecká časť
 • RNDr. Roman Nagy, PhD. - zamestnanecká časť
 • doc. RNDr. Dana Pardubská, CSc. - zamestnanecká časť
 • Bc. Boris Bobáľ - študentská časť
 • Mgr. Patrick Mydla - študentská časť

Rímskokatolícka cyrilometodská bohoslovecká fakulta UK:

 • Mgr. Gašpar Fronc - zamestnanecká časť
 • prof. ThDr. Jozef Krupa, PhD. - zamestnanecká časť
 • Mgr. Peter Pajerský - zamestnanecká časť
 • Mgr. art. Marek Mokoš - študentská časť
 • Mgr. Kristián Vrátny - študentská časť

Evanjelická bohoslovecká fakulta UK:

 • ThDr. Dávid Benka, PhD. - zamestnanecká časť
 • Mgr. Radoslav Hanus, PhD. - zamestnanecká časť
 • Mgr. et Mgr. Marek Neština, PhD. - zamestnanecká časť
 • Michal Mazur - študentská časť
 • Samuel Moric - študentská časť

Fakulta managementu UK:

 • prof. Mgr. Anna Lašáková, PhD. – zamestnanecká časť
 • doc. PhDr. Paulína Mihaľová, PhD. zamestnanecká časť
 • Mgr. Magdaléna Musilová, PhD., LL.M. – zamestnanecká časť
 • Romana Bohušová – študentská časť
 • Mgr. Juraj Kamenský – študentská časť

Na Fakulte sociálnych a ekonomických vied UK a Farmaceutickej fakulte UK bude z procedurálnych dôvodov nevyhnutné voľby opakovať.