VYRASTÁ TU NOVÁ GENERÁCIA PRE VÝUČBU VÝTVARNEJ ČI HUDOBNEJ VÝCHOVY

Katedra hudobnej výchovy a Katedra výtvarnej výchovy Pedagogickej fakulty UK pripravujú budúcich učiteľov a učiteľky výtvarnej a hudobnej výchovy pre základné školy, stredné školy a umelecké školy. Pracoviskom hudobnej výchovy ma sprevádzala docentka Mariana Kološtová, pracoviskom výtvarnej výchovy zas profesorka Daniela Valachová.


23. 08. 2023 09.21 hod.
Od: Redakcia Našej univerzity

Hudobnú a výtvarnú výchovu si študenti na pedagogickej fakulte volia k iným predmetom. Väčšinou ich kombinujú so slovenským jazykom, históriou či cudzími jazykmi. Prijímacie skúšky na tieto katedry sú špecifické, keďže okrem testu zo všeobecného prehľadu o umení či hudbe musia zvládnuť aj talentovú skúšku. Na katedre výtvarnej výchovy kreslia napríklad zátišie či modelujú nejaký predmet z hliny. „Súčasťou prijímacej skúšky je aj prezentácia umeleckých prác uchádzača buď v papierovej, alebo v digitálnej verzii. Na magisterskom štúdiu uchádzač na prijímacích skúškach prezentuje svoje portfólio, vyplní test a je tam rozhovor so študentom,“ vysvetľuje profesorka z katedry výtvarnej výchovy Daniela Valachová.

Katedra hudobnej výchovy zabezpečuje študijný program Učiteľstvo hudobného umenia v kombinácii. Talentová skúška pozostáva z hry na hudobnom nástroji (interpretácie dvoch skladieb odlišného charakteru), z overovania a diagnostiky hlasových schopností, zo zisťovania základnej orientácie v aktuálnej hudobno-kultúrnej oblasti a pohovoru o motiváciách a očakávaniach adeptov na štúdium. „V nasledujúcom akademickom roku ponúkame aj rozširujúce štúdium učiteľstva hudobného umenia pre ZUŠ,“ vraví docentka Mariana Kološtová, ktorá je poverená vedením katedry hudobnej výchovy a špecializuje sa najmä na hudobnú pedagogiku či dejiny hudobnej výchovy a hudobné umenie. Katedra hudobnej výchovy ponúka aj doktorandské štúdium v študijnom programe didaktika umeleckovýchovných predmetov. Aktuálne na katedre štúdium zavŕšilo 12 študentov bakalárskeho a magisterského štúdia a jeden rigorozant. Na katedru výtvarnej výchovy sa zväčša hlási okolo 50 – 60 študentov do prvého ročníka, na magisterské štúdium do 25 ľudí, pričom na bakalárske štúdium prijímajú okolo 25 – 30 študentov, na magisterské štúdium 20 – 25 študentov.

Praktická výučba aj mimo učební

Na oboch katedrách patria k obľúbeným najmä praktické predmety. Na hudobnej výchove je to hra na hudobnom nástroji, vokálna interpretácia, zborový spev, hudobné dielne, inštrumentálny ansámbel a hudobné softvéry. Na výtvarnej výchove sú to zas kresba, maľba, grafika, fotografia, priestorová tvorba, multimédiá či intermédiá.

„Zvyčajne študent inklinuje k jednému z týchto predmetov. Všeobecne sú pre mladých ľudí atraktívne moderné technológie, no na druhej strane aj klasické výtvarné médiá sa učia zaujímavým spôsobom, keďže ich vyučujúci sú aktívnymi umelcami,“ tvrdí profesorka Valachová. Takmer identické vyjadrenie môžeme aplikovať aj na aktívnych umelcov vyučujúcich na katedre hudobnej výchovy. Na výučbu praktických predmetov využívajú katedry špecializované učebne. Katedra výtvarnej výchovy má svoje ateliéry kresby a maľby či špecializovaný ateliér grafiky alebo ateliér na priestorovú tvorbu, kde sa narába napríklad s hlinou či pecou na vypaľovanie a s kruhom na točenie keramiky.

„Študenti môžu ísť do ateliéru v rámci vyučovania, ale môžu ho využívať aj po vyučovaní, ak je prázdny. Kľúče dostanú na vrátnici a môžu tu pracovať napríklad na svojich priebežných zadaniach z predmetov na záverečnej práci,“ hovorí profesorka Valachová. Na katedre hudobnej výchovy majú k dispozícii tri klavírne krídla, sedem pianín, elektrický klavír, šesť keyboardov, akordeón, harmónium, tympany či sadu Orffových nástrojov (basové, altové xylofóny, zvonkohry, rytmické nástroje). „Tieto priestory sú stále využívané, študenti ich majú k dispozícii aj mimo výučby. Študenti si však individuálne nosia aj svoje vlastné hudobné nástroje, napríklad flautu, klarinet či husle,“ opisuje docentka Mariana Kološtová.

V rámci praxe spolupracuje katedra výtvarnej výchovy s galériou Nedbalka, Galériou Slovenského rozhlasu, Slovenskou národnou galériou, Ústredím ľudovej umeleckej výroby, Domom umenia pre deti BIBIANA, ale aj s Galériou mesta Bratislava. Študenti ich navštevujú v rámci predmetu didaktika výtvarnej výchovy. „V galériách sa študenti priamo oboznamujú s možnosťami galerijnej pedagogiky a v ÚĽUV-e majú možnosť vyskúšať si aj techniky tradičných remesiel. V galériách máme galerijných pedagógov, s ktorými spolupracujeme dlhodobo a priamo našim študentom ukážu, ako je možné využiť umenie pri výučbe žiakov na školách. Ukazujeme študentom, že po skončení štúdia nemusia učiť výtvarnú výchovu iba na základnej škole, ale môžu sa uplatniť aj ako galerijní pedagógovia,“ tvrdí profesorka Daniela Valachová.

V rámci štúdia tiež študenti a študentky pracujú s informačnými a multimediálnymi technológiami a učia sa nové didaktické postupy. Prostredníctvom platformy ArtLab využívajú moderné technológie v umení. „Kolegyňa Anabela Sládek sa venuje práve multimédiám a intermédiám. Ide o výučbu využívania moderných multimediálnych prostriedkov vo výtvarnej výchove a ich uplatnenie v edukácii,“ vysvetľuje profesorka Daniela Valachová. Študentské práce katedra vystavuje v rôznych priestoroch, zdobia chodby a steny fakulty, ale výstava bola aj v A4 priestore. Obe katedry intenzívne spolupracujú so základnou školou na Grösslingovej ulici či so základnými umeleckými školami, kam chodia študenti na prax.

Významné granty financované aj zo zahraničia

Katedra hudobnej výchovy sa môže pýšiť množstvom grantových projektov, najmä z oblasti interpretačného umenia. Aktuálne riešia medzinárodný projekt – Tradičná kultúra a kultúrnoosvetová činnosť, projekt Džezová dielňa Doda Šošoku či projekt Hudobné mosty financovaný grantom z Islandu, Lichtenštajnska a Nórska. V tomto roku je katedra hudobnej výchovy tiež predkladateľom projektu (E)Lexikón osobností slovenskej hudobnej a umeleckej pedagogiky či spolupredkladateľom grantu Oživenie hudobnej kultúry v 16. – 18. storočí v strednej Európe (s podporou Vyšehradského fondu a Fondu na podporu umenia). „Finančné prostriedky z grantovej činnosti využívame zväčša na cielené aktivity, domáce a zahraničné konferencie a knižné publikácie. Okrem toho som podávala žiadosť o grant na detské hudobné nástroje či počítačovú techniku,“ spomína docentka Mariana Kološtová.

Katedra výtvarnej výchovy má za sebou úspešné riešenie grantu VEGA, ktorý bol zameraný na výtvarné nadanie, a grantov KEGA so zameraním na hodnotenie vo výtvarnej výchove a na akčné umenie. Taktiež sa na katedre riešil medzinárodný grant Visegrad Scholarship Program. V grantoch spolupracuje s pracoviskami nielen na Slovensku, ale aj v zahraničí. „Každoročne podávame granty, ktoré sú zamerané na riešenie otázok výtvarného umenia a implementácie do edukácie. V rámci grantov riešime výskumy, ktoré prispejú k rozvoju odboru výtvarnej pedagogiky,“ uviedla profesorka Daniela Valachová.

Uplatnenie absolventov oboch katedier je širokospektrálne. Väčšinou pôsobia ako učitelia na základných školách, základných umeleckých školách, stredných umeleckých školách, ale vhodné uplatnenie nachádzajú aj v najrôznejších formách kultúrnoosvetovej práce. Pôsobia však aj v iných odboroch a v súkromnej sfére, napríklad ako grafici a ilustrátori v reklamných agentúrach.

Radka Rosenbergová