PROREKTORKA UK PRE VZDELÁVANIE: O NÁZOR ŠTUDENTOV SA ZAUJÍMAME ČORAZ VIAC

Nový systém zabezpečovania kvality na univerzite výrazne posilnil úlohu študentov. Prostredníctvom svojich zástupcov v radách kvality, radách študijných programov a v akreditačných radách ovplyvňujú tvorbu a hodnotenie študijných programov. Sú naši študenti pripravení na túto novú zodpovednosť? A ako dopadne posudzovanie vnútorného systému zabezpečovania kvality UK Slovenskou akreditačnou agentúrou pre vysoké školstvo, ktoré práve prebieha? Aký bude jubilejný 105. akademický rok UK? Na to sme sa opýtali docentky Evy Viglašovej, prorektorky pre vzdelávanie a sociálne veci, najmladšej členky vedenia univerzity


06. 11. 2023 11.35 hod.
Od: Redakcia Našej univerzity

Ako bude vyzerať jubilejný 105. akademický rok?

Bude zaujímavý a náročný, ale zároveň prinesie veľa vecí, na ktoré sa môžeme tešiť. Študovať u nás bude 8111 nových študentov, z toho 4253 v bakalárskom štúdiu, 2212 v magisterskom, 425 v doktorandskom a 1221 v spojenom bakalárskom a magisterskom štúdiu. Z týchto počtov je 1238 zahraničných študentov.

Tento semester UK znova žije otázkou akreditácie, presnejšie posúdením zosúladenia vnútorného systému kvality so štandardmi stanovenými akreditačnou agentúrou. Čo to znamená pre zamestnancov a čo pre študentov?

Akreditácia je veľká vec, ale v podstate všetky zmeny týkajúce sa univerzity už prebehli v uplynulých dvoch rokoch. Študentov by sa nemalo už nič výrazne dotknúť, pretože zmeny na úrovni študijných programov už prebehli. Na fakultách sa dejú už len parciálne zmeny, ktoré nám dovoľuje systém a zákon, ale to už by študentov nemalo zásadne ovplyvniť. Náš vnútorný systém zabezpečovania kvality vysokoškolského vzdelávania sme už nastavili v súlade so štandardmi a teraz prebieha posúdenie tohto systému. Skupina takmer 70 posudzovateľov zo Slovenskej akreditačnej agentúry pre vysoké školstvo – zo Slovenska a tiež zo zahraničia – sa postupne zaoberá každou stránkou života na našej univerzite.

Dopadne to pre UK dobre?

Myslím, že sme k celému procesu zosúlaďovania pristupovali ako univerzita veľmi zodpovedne, robili sme všetko preto, aby sme nastavili systém s vysokým dôrazom na kvalitu a pro-študentsky. Nemám však ružové okuliare, nejaké optimalizačné veci nás čakajú a odporúčania určite budú. Takéto posúdenie z externej strany a konštruktívna kritika nás môžu posunúť ďalej. Ja sa osobne na posudzovanie veľmi teším.

Máte z niečoho obavy?

Výrazná zmena v novom systéme je v pôsobení študentov. Oproti minulosti získavajú pozíciu relevantného partnera, od tvorby študijných programov až po ich schvaľovanie a hodnotenie. Obávam sa, či si študenti dokážu uvedomiť svoje silnejšie postavenie a využívať ho, či sa budú dostatočne zapájať do všetkých rozhodovacích procesov. Niektoré veci sú im ľahostajné, čo mňa osobne veľmi mrzí. Ale na druhej strane im to ani nevyčítam, neboli zvyknutí na takú veľkú zodpovednosť. Ale naša univerzita k tejto zmene pristupovala veľmi seriózne. Pripravila pre študentov sériu rôznych školení, aj s expertmi zo zahraničia, napríklad z Európskej študentskej únie, zo zahraničných študentských organizácií, pre študentov sme dokončili príručku kvality, a to aj v angličtine, takže sa môžu zapájať aj zahraniční študenti. Myslím, že nijaká iná slovenská univerzita takto nekládla dôraz na prípravu študentov.

Akých študentov by ste si želali pre tento nový systém?

Čo najviac takých, ktorí majú svoj názor, sú pripravení na diskusiu, pristupujú k nej konštruktívne a stoja si za svojím názorom. Študentov, ktorí dokážu odvážne bojovať za svoj názor a za celé študentstvo. Nie štýlom: ja chcem, ale aby skutočne vedeli mať veci podložené argumentmi.

Sú už aj naši vyučujúci pripravení na takéto „vzdelávanie orientované na študenta“?

Myslím, že na univerzite máme veľmi veľa pedagógov, ktorí sa snažia študentom odovzdávať maximum svojich skúseností a maximum vedomostí. Zároveň využívajú aktivizujúce a inovačne metódy vo vzdelávaní, čo prispieva k ešte väčšej miere prepájania študentov s pedagógmi. Napríklad využívanie práce v menších skupinách formou „case studies“ „workshopov“, prípadne využívanie osobných konzultácií a individuálneho prístupu ku študentovi.

Každodenným spoločníkom štúdia na univerzite je Akademický informačný systém (AiS). Chystajú sa v ňom nejaké zmeny?

Možno niektorých sklamem, ale kompletne meniť sa náš univerzitný informačný systém teraz nebude. Zmeniť informačný systém pre takú veľkú univerzitu, ako sme my, by pri súčasnom stave financovania vysokého školstva bola veľmi veľká finančná záťaž. Doterajšie iniciatívy obstarať nový systém stroskotali jednoducho na tom, že je to príliš veľká investícia pre takú heterogénnu univerzitu, ako sme my. Ale aj keď teda AiS2 zatiaľ neplánujeme meniť, snažíme sa rôzne systémy optimalizovať, pridávať doň nové moduly, aby bol pre konečného užívateľa jednoduchší.

Akým spôsobom bude univerzita ešte načúvať hlasu študentov?

V spolupráci s oddelením kvality a prorektorkou pre kvalitu Vierou Štvrtinovou plánujeme znova v zime zorganizovať študentskú anketu, podobne, ako to bolo minulý rok. Táto spätná väzba je pre vedenie univerzity skutočne dôležitá, aj vlani sa výsledkami ankety zaoberalo vedenie univerzity aj kolégium rektora. A na Medzinárodný deň študentstva v novembri budú oceňovaní výnimoční študenti a študentky za každú fakultu na základe nominácií jednotlivých fakúlt. Sú to tí, ktorí vykonávajú nejaké činnosti nad rámec svojich študijných povinností, alebo práve naopak dosahujú vynikajúce študijné výsledky, majú už vedecké výsledky a podobne. Univerzita na aktívnych študentov nezabúda a váži si ich.

Už ste trištvrte roka vo funkcii. Čo vám zaberá najviac času? Vyskytlo sa niečo, s čím ste nerátali?

Som otvorený človek, rada riešim problémy a nerada sa stretávam s odpoveďou, že sa niečo nedá alebo to nejde, lebo si myslím, že všetko sa dá, na všetko sa dá nájsť nejaká kompromisná cesta. Čo ma občas deprimuje, je postoj našich štátnych orgánov. Dopracovať sa niekedy k informáciám alebo dovolať sa niekam je často boj. Keď sa pri riešení nejakého problému obrátim o pomoc na vyššiu inštanciu, často sú odpovede protichodné. Mrzí ma napríklad, že aj v ďalšom ročníku štipendijnej schémy Študuj doma, Slovensko ťa odmení budú problémy a meškanie s vyplácaním peňazí študentom. Časť tejto schémy je podpora študentov zo sociálne slabších rodín, ktorí reálne nemajú na to, aby prišli do Bratislavy študovať na vysokú školu a všetko si od septembra platili, ale na štipendium si budú musieť počkať.

Čo vás naopak teší, že sa podarilo?

Veľmi ma potešili výsledky ubytovacieho procesu. Skoro všetkých žiadateľov sa nám tento akademický rok podarilo ubytovať, z 8119 podaných žiadostí o ubytovanie sme vyhoveli 7469 žiadateľom. Nevyhoveli sme v podstate len tým, ktorí nesplnili podmienky prihlásenia, napríklad nezaplatili kauciu. Aktualizovali sme študijný poriadok, teraz sa chystáme aktualizovať ďalšie vnútorné predpisy v mojej agende.

Aké sú vaše plány do budúcna?

Chcela by som posunúť mnohé procesy vpred. Mojím snom je digitalizácia mnohých vecí, takže spolupracujeme aj s Centrom informačných technológií, snažíme sa robiť, čo sa dá. Na začiatku akademického roka som navštívila so svojím oddelením všetky fakulty. Stretla som sa so zástupcami jednotlivých fakúlt, kde sme zisťovali, s akými problémami sa stretávajú, a postupne sa ich budeme snažiť riešiť.

Čo by ste chceli odkázať študentom?

Nielen im, ale aj kolegom pedagógom by som chcela odkázať, aby sme sa nenechali znechutiť aktuálnou náladou v spoločnosti. Neustále sme označovaní, že sme zlí, že sme nekvalitní. Nie je to pravda. Podľa mňa je to veľmi zlý, populistický výrok, ktorý ubližuje celému vysokému školstvu na Slovensku. Na univerzite pracuje mnoho kolegov, ktorí sú uznávaní nielen doma, ale aj v zahraničí a snažia sa všemožne odovzdať skúsenosti a vedomosti svojim študentom. Potešilo by ma, keby sa študenti za svojich vyučujúcich postavili. Čo sa týka študentov, určite veľmi podporujem ich zahraničné skúsenosti a mobility, bola by som rada, keby sa však následne vrátili domov a nadobudnuté skúsenosti a zručnosti preniesli sem. Nestrácajme nádej, pozerajme sa na veci troška s nadhľadom. Zlá nálada a spoločenská situácia sa časom zmenia a naši študenti sú budúcnosťou tejto krajiny.

Barbora Tancerová