Odovzdanie ďakovných listov Fondu Dr. Wörwaga

Dňa 21. septembra 2021 sa na pôde Farmaceutickej fakulty UK konalo slávnostné odovzdávanie ďakovných listov Fondu Dr. Wörwaga. Dekan FaF UK prof. PharmDr. Ján Klimas, PhD., MPH a vedúca marketingu spoločnosti Wörwag Pharma Slovensko s. r. o. MUDr. Andrea Šoltýsová, MBA, ocenili školiteľov študentských vedeckých projektov v rámci Študentskej vedeckej činnosti.


Fond Dr. Wörwaga bol založený za účelom finančného ohodnotenia pedagogických a vedeckých zamestnancov FaF UK, ktorí v súvislosti so ŠVČ pracovali so študentskými prácami umiestnenými v rámci fakultného kola Študentskej vedeckej konferencie na 1. až 3. mieste. Oceňovanie bude pokračovať aj v tomto akademickom roku a dúfame, že pozitívne podporí ŠVČ na našej fakulte.

Ocenenými boli:

doc. PharmDr. Miroslava Sýkorová, PhD.

doc. PharmDr. Szilvia Czigle, PhD.

doc. PharmDr. Daniela Mináriková, PhD., MSc.

doc. PharmDr. Peter Křenek, PhD.

Mgr. Diana Vavrincová, PhD.

PharmDr. Miroslava Špaglová, PhD.

PharmDr. Hana Kiňová Sepová, PhD.

PharmDr. Juraj Piešťanský, PhD.

PharmDr. Diana Čepcová

PharmDr. Katarína Lelková

Mgr. Monika Čičová

Všetkým oceneným školiteľom srdečne gratulujeme a ďakujeme za ich čas a prácu, ktorú venovali študentom nad rámec svojich pracovných povinností.

PharmDr. Andrea Balážová, PhD., Farmaceutická fakulta UK