Cenu za transfer technológií si odniesla aj Univerzita Komenského

Univerzita Komenského spolu s Univerzitou Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach a Masarykovou univerzitou v Brne získala ocenenie v kategórii Počin v oblasti transferu technológií. Súťaž oceňuje najlepších inovátorov či inovátorky, inovácie a počin v oblasti transferu technológií zo slovenských verejných a štátnych vedeckovýskumných inštitúcií. Ocenenia boli odovzdané v rámci najväčšej odbornej konferencie o transfere technológií na Slovensku COINTT 2023, ktorá sa konala 24. a 25. októbra 2023.


V kategórii Počin v oblasti transferu technológií bola ako víťazná ocenená spolupráca Centra transferu technológií Vedeckého parku Univerzity Komenského v Bratislava, Centra transferu technológií Technologického a inovačného parku Univerzity Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach a Centra pre transfer technológií na Masarykovej univerzite v Brne. Výsledkom tejto spolupráce bol úspešný prevod práv k predmetu priemyselného vlastníctva. Išlo o transfer technológie „Spôsob neinvazívneho testovania úspešnosti in vitro fertilizačného procesu“ realizovaný do praxe formou prevodu práv na riešenie vrátane prevodu práv z patentových prihlášok. Je to zároveň prvý oficiálny prevod práv k predmetu priemyselného vlastníctva v rámci univerzít na Slovensku. Za riešiteľský tím ocenenie prevzali prorektor UK pre vedu Jozef Masarik, Lenka Levarská z Vedeckého parku Univerzity Komenského, Laura Bachňáková Rózenfeldová z košickej UPJŠ, Jana Daňková a Eva Janouškovcová z Masarykovej univerzity.

Ocenenie v kategórii Inovácia získal kolektív z Univerzity Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach. Víťaznou inováciou sa stalo zariadenie na umelú ventiláciu pľúc. Víťazkou v kategórii Inovátor/inovátorka sa stala Nikola Čajová Kantová zo Žilinskej univerzity za výskumu analýzy palív a redukcie emisií tuhých znečisťujúcich látok.

V poradí štvrtý ročník konferencie COINTT 2023 aj tento rok priniesol príležitosť na diskusiu a výmenu informácií medzi vedeckou a podnikateľskou sférou. Aktuálny ročník sa zameral na biele miesta v inováciách a transfere technológií na Slovensku. Ide o významné témy, o ktorých je dôležité diskutovať, aby sa na Slovensku neustále zlepšovali podmienky na efektívny transfer technológií z akademického prostredia do praxe. Hlavným organizátorom podujatia je Centrum transferu technológií pri CVTI SR v gescii Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky.