Životné jubileum bez odpočtu odžitých rokov


13. 12. 2019 13.17 hod.Doc. MUDr. Marta Hájková, CSc.

Asi toto mi prichádza na myseľ, ak ide o dámu v zrelom veku s vitalitou mladice a hlavou plnou nie iba spomienok, ale reálnych predpokladov realizovateľných plánov. Patrí sa však uviesť aspoň minimálne informácie, ktoré považujem za nevyhnutné pre pochopenie. Dovoľujem si na začiatok pripomenúť, že jubilantka je významnou odborníčkou telovýchovného lekárstva, aktívna, úspešná športovkyňa, telovýchovná funkcionárka, odborníčka športovej liečebno-preventívnej starostlivosti, pedagogická a vedeckovýskumná pracovníčka, ktorej dňa 10. novembra  2019  „chýba“ dekáda, aby dosiahla trvanie Univerzity Komenského a Lekárskej fakulty UK. Jubileum ju akoby iba zaskočilo, v dobrej psychickej a fyzickej kondícii s chýbanim dekády do jubilea UK a LF UK.

Pochádza z Tŕnia v okrese Zvolen. Počas štúdií bola aktívnou športovkyňou. Venovala sa hlavne stolnému tenisu. Hrala prvoligovú celoštátnu súťaž za ŠK Poštári, potom slovenskú súťaž za ŠK Zdravotník a Slávia Medik. V rokoch 1946 – 1954  sa stala niekoľkonásobnou majsterkou Slovenska, ešte pod menom Mistríková. Reprezentovala ČSR na Akademických hrách roku 1954 v Budapešti.

Jubilantka zmaturovala s vyznamenaním na I. štátnom gymnáziu na Grὂsslingovej ulici v Bratislave. Po vojne roku 1945 sa v školách zaviedla koedukácia. Od kvinty sme spolu boli v jednej triede, spolu sme na jar 1948 maturovali ako oktáva „B“. Z našej triedy sa na Lekársku fakultu UK, vtedy Slovenskej univerzity, hlásilo 19 spolužiakov. Zápis bol po semestroch na kvestúre na Rajskej ulici. Všetci sme boli prijatí a úspešne promovaní v decembri 1953. Traja naši spolužiaci (dve dievčatá a mládenec) ešte pred začatím školského roka 1948/1949 odišli do Izraela.

Dr. Hájková sa vždy zaujímala o pohybové aktivity a šport. Po promócii sa uchádzala o pôsobenie na novovzniknutom, mladom liečebno-preventívnom pracovisku Telovýchovného lekárstva. V januári 1954 ako asistentka začala pracovať v Ústave telovýchovného lekárstva LF SU. Ústav umiestnili v areáli Fakultnej nemocnice na Mickiewiczovej ulici č. 13. V roku 1956 pri ústave vznikla klinika telovýchovného lekárstva (KTL). Prednostom bol vtedy ešte docent (neskôr profesor) MUDr. Pavol Handzo (1919 – 1913).

Odborník telovýchovného lekárstva mohol získať plnú profesionálnu kvalifikáciu absolvovaním predpísanej povinnej praxe z interného lekárstva, chirurgie a ortopédie. V roku 1957 získala špecializačnú atestáciu z vedného odboru telovýchovné lekárstvo. Kvalifikovaná odborná asistentka KTL pracovala  v ambulancii, budovali laboratórium funkčnej diagnostiky, pripravovali názornú dokumentáciu ako podklad pre praktickú časť výučby poslucháčov 4. ročníka LF UK.

Úspešne absolvovala externú vedeckú ašpirantúru pod vedením školiteľa prof. Handzu. Roku 1965 obhájila kandidátsku dizertačnú prácu „Vplyv športového tréningu na energetický výdaj a niektoré kardiorespiračné ukazovatele pri laboratórnom zaťažení".

Jubilantka sa významným podielom zúčastnila celoštátneho výskumu v rámci Medzinárodného biologického programu (IBP). Jednotnou metodikou sledovali telesnú zdatnosť obyvateľstva a športovcov vo veku 12 – 55 rokov. Získané výsledky týchto štúdií sa dodnes využívajú pri hodnotení pracovnej a aeróbnej kapacity bežného obyvateľstva a športovcov.

Dr. Hájková sa podieľala na sledovaní zmien krvného obrazu pri laboratórnom zaťažení  športovcov. Študovala otázky fyziologického zväčšenia srdca u vytrvalcov, lokálnej trénovanosti, úrazov a úrazovej prevencie pri športovaní. Pri telovýchovno-lekárskych sledovaniach na športoviskách využívali telemetriu na sledovanie frekvencie a z metabolických ukazovateľov najmä laktátový spád.

Zúčastnila sa  riešenia 11 výskumných úloh štátneho a rezortného plánu výskumu.  Zodpovednou riešiteľkou bola v piatich úlohách.

Jubilantka pedagogicky pôsobila na novovznikajúcej JLF UK v Martine. Viedla praktické cvičenia a prednášala kapitoly z telovýchovného lekárstva.

V období od júna 1968 do septembra 1969 bola na študijnom štipendijnom pobyte na Ohio State University v USA. Pôsobila v laboratóriu cerebroviscerálnej fyziológie na Department of Psychiatry u prof. S. A. Corsona spolu s manželom docentom MUDr. Júliusom Hájkom, CSc.

V USA s rodičmi boli aj ich dve deti. Dnes sú obaja v lekárskom povolaní.

Študované  otázky a problémy v USA využila na napísanie habilitačnej práce. Roku 1975 pred Vedeckou radou LF UK úspešne prezentovala a obhájila habilitačný spis „Somatomotorická reakcia psov pri experimentálnom strese“. V roku 1980 bola ustanovená za docentku telovýchovného lekárstva LF UK.

Jubilantka bola veľmi aktívna a úspešná v prednáškovej a publikačnej činnosti. Je spoluautorkou troch celoštátnych učebníc telovýchovného lekárstva pre  študentov lekárskych fakúlt. Pre štúdium medikov LF UK napísali spolu šesť učebných textov (skrípt). Pre potreby aj zahraničných študentov vydali Učebnice telovýchovného lekárstva – praktikum, teoretická a klinická časť. Ako autorka so spoluautormi uverejnili 96 publikácií a 6 publikácií v zahraničných médiách.

Docentka Hájková bola veľmi aktívna v telovýchovnej činnosti mimo fakulty.  Bola dlhoročnou členkou Slovenského výboru Slovenskej spoločnosti telovýchovného lekárstva. V súčasnosti je jeho čestnou členkou. Pôsobila aj vo Vedecko-metodickej komisii SÚV ČSTV.

Mnohé roky pracovala v zdravotnej komisii Zväzu hádzanej. Hádzanú nikdy nehrala. Zdravotná starostlivosť tohto kontaktného športu je náročná. Do tejto zodpovednej funkcie ju navrhol a odporúčal prednosta kliniky prof. Handzo. Jubilantka sa vypracovala a bola lekárkou čsl. reprezentačného družstva hádzanej žien. Ako členka realizačného tímu sa zúčastnila viacerých majstrovstiev sveta. V roku 1986 družstvo žien získalo striebornú medailu majstrovstiev sveta v Holandsku. V roku 1988 zabezpečovala družstvo hádzanej na olympijských hrách v Soule. Družstvo žien ČSR sa umiestnilo na bodovacom piatom mieste.

Docentka Marta Hájková za svoju liečebno-preventívnu, pedagogicko-výchovnú, vedeckovýskumnú a organizačnú činnosť bola po zásluhe ocenená, vyznamenaná medailami, diplomami a uznaniami.

Vysoko si váži a oceňuje: zlatú medailu LF UK, zlatú medailu SLS, plaketu prof. J. Krála – za spoluprácu s Českou spoločnosťou telovýchovného lekárstva, zlaté olympijské kruhy od Slovenského olympijského výboru v r. 1999, v roku 2011 bola uvedená do Siene slávy Slovenského hádzanárskeho zväzu.

V deň promócie v decembri 1953 vstúpila do manželstva s naším ročníkovým kolegom Júliusom Hájkom, neskorším docentom, prednostom Fyziologického ústavu LF UK. Vychovali dve deti – dcéru a syna, majú radosť a potešenie z vnúčika a dvoch vnučiek.

Vzácna jubilantka! Drahá moja gymnaziálna spolužiačka, kolegyňa, spolupracovníčka, generačná priateľka. Som šťastný, že Ti ešte môžem blahoželať  k životnému jubileu. Dal by Pán Boh, aby si sa dožila v dobrom zdraví celkom okrúhleho jubilea s jednotkou na začiatku. Nielen číselne, ale aj významovo by to bolo pre úžitok vzácneho hodnotenia premien sveta a aj žitia na fakulte a rodnom Slovensku. Viem, že nie náhlivosť, ale aj vekovitosť prinášajú mimoriadne vzácny úžitok. Teda želám Ti ďalšiu dekádu šťastného žitia.

Tvoj Michal Valent