Profesorovi Štefanovi Známovi odhalili pamätnú tabuľu

Dňa 5. októbra 2019 sme si odhalením pamätnej tabule v jeho rodnej obci Veľký Blh pripomenuli život a dielo prof. RNDr. Štefana Známa, DrSc. (1936 – 1993), popredného slovenského matematika a univerzitného pedagóga.


Svoju profesionálnu dráhu začal v roku 1960 na Katedre matematiky Chemickej fakulty Slovenskej vysokej školy technickej v Bratislave. Jeho ďalším pôsobiskom bola Katedra algebry a teórie čísel Prírodovedeckej (od r. 1980 Matematicko-fyzikálnej) fakulty Univerzity Komenského v Bratislave, kde pracoval až do konca života.

V roku 1966 obhájil kandidátsku prácu a získal titul CSc., v roku 1967 mu bol udelený titul RNDr. a v roku 1968 sa úspešne habilitoval a dosiahol hodnosť docenta. V roku 1980 získal titul DrSc. a v roku 1983 bol menovaný profesorom. Svoju vedeckú prácu zameral na teóriu grafov a teóriu čísel.

Je autorom piatich kníh, jedenástich učebníc a autorom, resp. spoluautorom päťdesiatich dvoch pôvodných vedeckých prác, ktoré sú citované v stoosemnástich odborných matematických publikáciách. Mnoho času a energie venoval vyhľadávaniu talentov spomedzi študentov a ich ďalšej odbornej výchove a usmerňovaniu ich vedeckého rastu.

Napriek hustému dažďu a nepriaznivému počasiu prišiel na slávnostné odhalenie veľký počet ľudí, aby vzdali hold tomuto významnému predstaviteľovi slovenskej akademickej obce. A hoci prejavy a kultúrny program, ktoré prebiehali striedavo v slovenskom a maďarskom jazyku, rozhodne netrvali krátko, vytrvali až do konca. Okrem viacerých rodinných príslušníkov prof. Známa a mnohých obyvateľov jeho rodnej obce sa slávnosti zúčastnili aj jeho bývalí študenti, kolegovia či spolupracovníci: doc. RNDr. Robert Jajcay, DrSc., prof. RNDr. Martin Škoviera, CSc., prof. RNDr. Pavol Zlatoš, CSc., z Fakulty matematiky, fyziky a informatiky Univerzity Komenského v Bratislave a prof. RNDr. Jozef Širáň, DrSc., zo Stavebnej fakulty Slovenskej technickej univerzity v Bratislave. Z Banskej Bystrice na slávnosť prišli prof. RNDr. Roman Nedela, DrSc., z Matematického ústavu SAV s manželkou RNDr. Gabrielou Nedelovou, PhD., a prof. RNDr. Miroslav Haviar, CSc., z Prírodovedeckej fakulty Univerzity Mateja Bela.

Štefan Znám sa svojou celoživotnou vedeckou prácou výrazne zaslúžil o vznik slovenskej vedeckej školy teórie grafov a prispel k jej medzinárodnému uznaniu. Z čulých kontaktov, ktoré udržiaval s maďarskou matematickou komunitou, no taktiež s viacerými poprednými svetovými matematikmi, hojne ťažili aj jeho žiaci a mladší spolupracovníci. Na Katedre matematiky Univerzity Mateja Bela je najväčšia prednášková miestnosť č. 234 pomenovaná na jeho počesť „Poslucháreň profesora Známa“.

Miloval svoju rodnú dedinu, ktorá sa stala aj miestom jeho posledného odpočinku.