647. klinicko-patologická konferencia

3. apríla 2023 o 17.00 h v Malej posluchárni Teoretických ústavov LF UK v Bratislave


23. 03. 2023 11.15 hod.

 

Ústav patologickej anatómie Lekárskej fakulty Univerzity Komenského (LF UK)
a Univerzitnej nemocnice Bratislava (UNB) a

Slovenská spoločnosť patológov Slovenskej lekárskej spoločnosti  (SLS), a

Úrad pre dohľad nad zdravotnou starostlivosťou (ÚDZS), Patologickoanatomické pracovisko (PAP)  v Bratislave

usporiadajú

 v rámci Spolku slovenských lekárov „647.  klinicko-patologickú konferenciu“

3. apríla 2023 o 17.00 h

v  Malej posluchárni Teoretických ústavov LF UK v Bratislave, Sasinkova 4

 P r o g r a m

1. Pacient, 22.ročný

Klinické dg.: Potvrdená infekcia COVID-19 PCR testom. Zastavenie srdca s úspešnou resuscitáciou. Akútna respiračná insuficiencia, nezatriedená inde, typ I. Kóma, bližšie neurčená. Zápal pľúc zapríčinený stafylokokom. Pneumotorax. st.p. drenáži pneumotoraxu, l.dx. 3.8.2022. Flater komôr a fibrilácia predsiení. Pľúcna embólia bez prejavov akútneho cor pulmonale. Septický šok s MODS. Sepsa zapríčinená Staf. aureus. Dehydratácia, hypovolémia. Akútne zlyhanie obličiek s potrebou hemodialýzy. Porucha špecifickej bunkovej imunity. Metabolická laktátová acidóza pri prijatí. Dekubit prvého stupňa, bližšie neurčené miesto.  Syndróm systémovej zápalovej odpovede SIRS infekčnej genézy s orgánovým zlyhávaním. Perikardiálny výpotok. Myokarditída inf. susp. COVID etiológie. Subxifoidálna fenestrácia perikardu, drenáž.

Ref.:    
MUDr. Alexandra Opálená (Oddelenie intenzívnej medicíny I., Klinika anesteziológie a intenzívnej   medicíny LFUK a UNB, Nemocnica Ružinov)
MUDr. Ján Páleš, PhD       ( V. interná klinika LFUK a UN Bratislava)
MUDr. Kristína Mikuš Kuracinová, PhD. (ÚPA LF UK a UN Bratislava, PAP ÚDZS Bratislava)

2. Pacient, 64.ročný

Klinické dg.: Septický šok, kardio-respiračné zlyhanie, možný súčasný akútny koronárny syndróm v dif. dg. Akútna respiračná insuficiencia v dif.dg. pri kardiálnej dekompenzácii, pri septickom šoku, embolizácia do artérie pulmonalis. Flegmóna pravej dolnej končatiny – etiologicky poštípanie, iné? Flebotrombóza pravej dolnej končatiny v dif.dg. Akútne renálne zlyhanie pri multiorgánovom zlyhaní. Dezorientácia s kvantitatívnou poruchou vedomia s prechodom zo somnolencie až do kómy pri sepse. Hypokalémia ľahká. Nikotinizmus. Familiárna hyperlipoproteinémia v dokumentácii. Artériová hypertenzia 2st. ESC/ESH. Dilatácia ascendentnej aorty 2.st. dľa ECHO 2014. Steatosis hepatis s hyperbilirubinémiou a biochemickou aktivitou. Hypertrofia prostaty. Porucha glukózovej tolerancie. Obesitas. 

Ref.:     
MUDr. Patrik Juhas (I. Interná klinika LFUK a UNB, Nemocnica Staré Mesto)
MUDr. Kristína Mikuš Kuracinová, PhD. (ÚPA LF UK a UN Bratislava, PAP ÚDZS Bratislava)

3. Pacient, 91 r.

Klinické dg.: Chronická ICHS, nebolestivá forma. Stp primoimplantácii trvalého KS pre AVB II.st Mobitz II. s blokádou 2:1 a bradykardiou (22.2.2000). Repozícia predsieňovej elektródy 25.2.2000. Stp reimplantácii PM DDDR Sensia SEDR0101 27.3.2009. Celková ateroskleróza. Artériová hypertenzia III st. Vredová choroba gastroduodena v min. VAS Th chrbtice. Koxartróza bilat. St.p. fraktúre femuru vľavo (1960). Ca prostaty. St.p. páde nejasnej etiológie. Drobné hemoragicko-kontúzne ložisko vľavo F. Diskrétny SAH bilat. frontálne. Fraktúra ZMK vľavo. V. lacerum reg. supraorbitalis l.sin.. Haematoma reg. periorbitalis l.sin.

Ref.:     
MUDr. Vladimír Hájovský, (IV. chirurgická klinika LF UK a UNB Ružinov)
MUDr. Samuel Horák, (ÚPA LF UK a UN Bratislava, PAP ÚDZS Bratislava)

 

 

Prof. MUDr. Ľudovít Danihel, PhD.
prednosta Ústavu patologickej  anatómie
LF UK a UN v Bratislave   

MUDr. Peter Gregor.     
zástupca prednostu Ústavu patologickej anatómie
LF UK a UN v Bratislave

MUDr.  Peter Martanovič
vedúci lekár ÚDZS Bratislava