Po 50. rokoch opäť spolu

Uplynulo už polstoročie, čo náš ročník, ktorý študoval v rokoch 1967 − 1972 ukončil štúdium na Prírodovedeckej fakulte Univerzity Komenského v Bratislave v odbore chémia a v špecializácii analytická, anorganická, jadrová, fyzikálna, organická chémia a biochémia.


Z príležitosti tohto okrúhleho jubilea sme sa zišli 30. septembra 2022 v areáli Prírodovedeckej fakulty, v prezentačnom centre J. A. Komenského (AMOS) v Mlynskej doline v Bratislave na spoločnom stretnutí, ktoré sme starostlivo pripravovali stretávaním sa v užšom kruhu, hľadaním jednotlivých kontaktov a zhromažďovaním fotografií z obdobia vysokej školy.

Na stretnutí, ktoré malo veľmi milý, neformálny charakter sa nám podarilo oživiť spomienky na vysokoškolské štúdium, na našich vysokoškolských učiteľov a uctili sme si minútou ticha aj pamiatku na 11 spolužiakov, ktorí už nie sú medzi nami.

Prírodovedecká fakulty bola v období nášho štúdia takmer na 25 miestach v Bratislave, a preto výstavba vysokoškolského areálu PriF UK, ktorá začala v čase nášho štúdia, bola veľmi potrebná. My sme sa ako nultý ročník podieľali na výstavbe internátu v Mlynskej doline. V živej pamäti máme obdobie strávené výučbou na Šmeralovej ulici (teraz Kozej), kde bola sústredená väčšia časť výučby jednotlivých odborov chémie. Tu sme mali v aule prednášky a v jednotlivých chemických laboratóriách cvičenia. Do 5. ročníka nás bolo zapísaných 45, rovnaký počet promovalo a o stretnutie prejavilo záujem 27 kolegov.

Na stretnutí v družnej debate jednotliví kolegovia uviedli, kam viedli ich kroky v pracovnej oblasti po absolvovaní vysokoškolského štúdia. Z ich rozhovorov bolo evidentné, že sa uplatnili v praxi a našli si so získaným vzdelaním vhodné pracovné miesta.

Ďalej sme spomínali na náročné prijímacie pohovory, promóciu, exkurzie, lyžiarske zájazdy a na kurzy vysokohorskej turistiky, ktoré sme mnohí navštevovali. Pri spomienkach na jednotlivých vysokoškolských učiteľov sme obdivovali pozoruhodnú aktivitu našej docentky Milice Miadokovej, ktorá nám prednášala v rámci fyzikálnej chémii termodynamiku. Je pozoruhodné, že sa venuje aj básnickej a prozaickej tvorbe a je autorkou dvoch básnických zbierok a 6 prozaických kníh.

Veľmi sme ocenili, že medzi nás prišiel aj terajší dekan PriF UK prof. RNDr. Peter Fedor, DrSc. s ktorým sme mohli podiskutovať o terajšom stave štúdia na fakulte a o pripravenosti či záujme študentov o vysokoškolské štúdium. Hoci väčšina z nás už nie je v pracovnom pomere, súhlasili sme s ním, že rodina je tým miestom, kde sa mladý človek formuje a môžeme tu využiť svoje doterajšie skúsenosti a vysvetľovať im dôležitosť a potrebu prírodovedného vzdelania.

Zo stretnutia sme odchádzali plní dojmov a spomienok na vysokoškolské štúdium. Zhotovené množstvo spoločných fotografií a momentiek bude cennou spomienkou na spoločné stretnutie a vzájomné rozhovory. Vypracovaný spoločný adresár nám umožní sa navzájom skontaktovať a pokračovať v upevňovaní vzájomných kontaktov. 

doc. RNDr. Ružena Čižmáriková, CSc.