Zomrel prof. Dušan Ondrejovič, bývalý dekan EBF UK

V júli odišiel na večnosť bývalý dekan a dlhoročný profesor EBF UK Dušan Ondrejovič vo veku 92 rokov.


17. 08. 2022 08.18 hod.

ZA PROFESOROM DUŠANOM ONDREJOVIČOM

(30. máj 1930 – 3. júl 2022)

V sobotu 9.júla 2022 sme sa v evanjelickom kostole v Senci naposledy rozlúčili so zosnulým profesorom ThDr. Dušanom Ondrejovičom, bývalým dekanom Evanjelickej bohosloveckej fakulty UK v Bratislave. Za všetko, čo počas dlhoročného pôsobenia na fakulte i mimo nej vykonal, mu vyslovujeme úprimné poďakovanie: vedenie fakulty na čele s jej dekanom Milanom Juríkom,  učiteľský zbor, všetci jeho bývalí kolegovia, priatelia, spolupracovníci a bývalí absolventi teológie. Nie je možné podať obsiahle hodnotenie a výpočet všetkých jeho akademických, pedagogických, ekumenických a cirkevno-spoločenských aktivít a pritom ešte priblížiť jeho najdôležitejšie vedecko-teologické práce. Tie sú podrobne opísané v zborníku pri príležitosti jeho sedemdesiatky pod názvom V službe ducha (Bratislava: EBF UK, 2002, s.260).

Narodil sa 30.mája 1930 v Turíčkach rodičom Jánovi Ondrejovičovi a Zuzane rod. Šarkanovej. Maturoval na gymnáziu v Lučenci. Evanjelickú teológiu študoval v Bratislave a Viedni, teologické štúdia ukončil roku 1953. Po ordinácii a kaplánskej službe v Poprade, Zvolene a Bratislave sa stal farárom cirkevného zboru v Senci (1958-2003). V roku 1977 dosiahol doktorát teológie na základe dizertačnej práce o teológii Paula Tillicha. V tom istom roku sa stal  docentom a roku 1983 profesorom. Na fakulte viedol Katedru teórie náboženstva, neskôr zmenenú na Katedru filozofie a religionistiky. Prednášal filozofiu a psychológiu náboženstva, všeobecné a slovenské dejiny filozofie, religionistiku a teologickú encyklopédiu. Počas 25 ročného pôsobenia na fakulte (1977-2002) sa zaslúžil o vedecké a personálne rozšírenie katedry. Pre poslucháčov vydal viacero učebných textov (Dejiny náboženstiev, Teologickú encyklopédiu, Prehľad dejín filozofie, Tvárou k životu: Albert Schweitzer a Paul Tillich, atď. V akademickom roku 1987/1988 bol prodekanom, v rokoch 1989 - 1994 dekanom fakulty. Pričinil sa o jej plynulé začlenenie do zväzku Univerzity Komenského roku 1990.

Profesor Ondrejovič stál pod filozoficko-teologickým vplyvom Tillicha, ktorého myšlienky aktualizoval v systematickej teológii a religionistike oproti jednostranným biblicko-dogmatickým stanoviskám Karla Bartha. V dejinách náboženstiev sa osobitne venoval islamu. V oblasti slovenskej filozofie sa zaoberal ideovými východiskami J. Kollára, K. Kuzmányho a M. M. Hodžu pri objasňovaní zápasov v evanjelickej teológii, cirkvi a národe a skúmal vplyv Herdera, Schellinga a Hegla na slovenský luteranizmus. Nadväzoval na odkaz Samuela Štefana Osuského, filozofa a teológa v jednej osobe, ktorý bol jeho vzorom. Profesor Dušan Ondrejovič bol aktívny v akademických, vedeckých, ekumenických a kultúrno-spoločenských kruhoch. Zastupoval Ev. a. v. cirkev na zhromaždeniach Svetového luteránskeho zväzu, bol členom medzinárodnej redakčnej rady bulletinu SLZ v Budapešti atď. Prednášal na zahraničných teologických fakultách, hojne publikoval, pracoval v redakciách časopisov Filozofia, Slovenské pohľady, Efeta, Historická revue. Z jeho početných prác spomenieme aspoň: Kresťanstvo a socializmus v raných spisoch Paula Tillicha (1975); Religionistika a náboženská výchova (Bratislava,1997,spoluautor); Malá antológia z diel filozofov II. (Bratislava,1998,spoluautor); Der Eintritt ins Haus Europa in dritten Jahrtausend. In: Kirchen im Kontext unterschiedlicher Kulturen. Auf dem Weg in das dritte Jahrtausend (Göttingen,1991); Der Einfluss Herders auf das slowakisches Luthertum. In: Lutherische Kirche in der Welt (Erlangen,1995); Ján Kollár – kňaz a kazateľ. In: Slovo Fall. Slavistic Heritage Institute, (Torrington,1999); Karol Kuzmány ako filozof a teológ. In: Philologia XIV. (Bratislava, 1999), etc. (viď bibliografiu v zborníku V službe ducha).

Bol držiteľom viacerých ocenení: pamätnej medaily rektora UK pri 80. výročí UK, ceny primátora mesta Senec a nositeľom ďalších piatich medailí a krížov. V roku 2003 odišiel do dôchodku. Od roku  2013, kedy zomrela jeho manželka Milada Ondrejovičová, bývalá poslankyňa NR SR, žil naďalej rodinnom dome v Senci, navštevovaný svojimi tromi deťmi, priateľmi a kolegami z fakulty. Pokiaľ mu to zdravie a sily dovolili, rád zavítal na svoju Alma mater, aby sa stretol a porozprával s bývalými spolupracovníkmi, zamestnancami a študentmi. V rámci svojich možností príležitostne s katedrou a fakultou externe spolupracoval.

Profesor Ondrejovič bol pre nás viac ako len váženým dekanom, uznávaným teológom a pedagógom. Bol predovšetkým človekom s otvoreným srdcom, jeho prístup k spolupracovníkom, zamestnancom a študentom bol mimoriadne priateľský až otcovský. Obdivovali sme jeho vedomosti, skúsenosti, rozhľad, nápaditosť, tvorivosť i neutíchajúci zmysel pre humor, veselosť a dobrú náladu medzi nami. Mladších pedagógov, odborných asistentov a doktorandov neustále nabádal, aby hrivny, ktorými boli obdarovaní nezakopali, ale rozhojňovali a premieňali na trvalé hodnoty. Dožil vysokého veku 92 rokov plodného života. Pri rozlúčke s ním nás napĺňa vnútorný pokoj, že ostáva medzi nami svojim odkazom v duchu slov ap. Pavla na smútočnom oznámení, ktoré boli v jeho živote tak príznačné: „Teraz však zostáva viera, nádej, láska, to troje, ale najväčšia z nich je láska.“. (1 Kor. 13,13).

 

V mene bývalých členov Katedry filozofie a religionistiky a všetkých pedagógov EBF UK

Doc. Peter Gažík, jeho dlhoročný blízky spolupracovník na katedre a nástupca vo vedení.