Nová štúdia odhaľuje, čo trápi školákov na Slovensku

Nedostatočná dĺžka a kvalita spánku či nespokojnosť so svojím vzhľadom, aj to sú problémy, ktorým čelia dnešní školáci. Vyplýva to z rozsiahlej štúdie realizovanej v apríli až júni 2022, na ktorej spolupracovali aj odborníčky a odborníci z viacerých fakúlt Univerzity Komenského v Bratislave. Jej výsledky zverejnili v septembri.


Klesá počet žiakov, ktorí spia viac ako osem hodín a čoraz viac z nich má problém so spánkom kvôli školským povinnostiam, konfliktom či používaniu telefónu pred spaním. Zhoršuje sa trend v stravovaní starších dievčat, ale naopak u chlapcov sa znižuje konzumácia sladených nápojov a sladkostí. To je iba zopár príkladov zo zistení Národnej správy o zdraví a so zdravím súvisiacom správaní školákov (Health Behaviour in School-Aged Children, HBSC).

Viac ako 100-členný výskumný tím po štyroch rokoch opäť monitoroval dôležité oblasti života detí v školskom veku na Slovensku. Do výskumu sa zapojilo 95 škôl a dotazník vyplnilo takmer 10 000 detí vo veku 11 až 15 rokov. Správa popisuje viac ako 200 ukazovateľov, medzi nimi oblasť fyzického a duševného zdravia, školu a učenie, voľnočasové aktivity, využívanie moderných technológií, ale aj rodinné zázemie, skúsenosti s romantickými vzťahmi či užívanie psychoaktívnych látok.

Výskumníci zaznamenali nárast problémov súvisiacich s emóciami, na čo malo vplyv aj obdobie pandémie. Jedno z piatich dievčat je ohrozené depresiou a tretina z nich má úzkosti alebo sa cíti osamelo. „Pandémia mala výrazne nepriaznivý dopad na duševné zdravie celej populácie a najviac znepokojujúce sú prejavy narušeného duševného zdravia detí. Správa HBSC prináša údaje potrebné pre cielenú podporu psychickej pohody a prevenciu duševných porúch u detí,“ hodnotí výsledky Alexandra Bražinová z Lekárskej fakulty UK v Bratislave.

Zvýšil sa počet dievčat, ktoré vnímajú svoje telo kriticky. Až jedna tretina starších dievčat má pocit, že ich postava je tučná a polovica zažila aspoň dva príznaky porúch príjmu potravy. Až polovicu dievčat a tretinu chlapcov trápi aj vzhľad ich zubov, pričom 13 percent z nich by zubný strojček chcelo, ale nemôže si ho dovoliť. „Ortodontická liečba v období dospievania zohráva dôležitú úlohu nielen pri zvyšovaní sebavedomia a spokojnosti so svojim vzhľadom, ale i v ústnom zdraví v dospelosti,“ pripomína členka výskumného tímu Mária Janičková z Jesseniovej lekárskej fakulty UK v Martine.

Dôležitou skúmanou oblasťou bola škola a učenie. Okolo 40 percent dievčat uvádza, že sa cítia v škole pod tlakom. Len pätina školákov a školáčok pravidelne zažíva v škole úspech a štvrtina len riedka alebo nikdy. Lenka Sokolová z Fakulty sociálnych a ekonomických vied UK, ktorá sa podieľala na výskume tejto oblasti, hodnotí: „Zažívať v škole úspech v učení, ale aj vo vzťahoch či neformálnych aktivitách, je pre deti dôležité. Zážitky úspechu prispievajú k motivácii učiť sa a k sebavedomiu detí, preto by v školách rozhodne nemali chýbať.“ Potešujúce je, že tínedžeri vnímajú vysokú mieru dostupnosti podporujúcich učiteľov. Viac ako polovica školákov a školáčok uvádza, že má v škole učiteľa, ktorý chce, aby v živote niečo dosiahli, je tam pre nich, keď potrebujú a snaží sa riešiť ich problémy. V závere sa štúdia zaoberá aj deťmi so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami, a prináša tak ucelené informácie o zdraví slovenských školákov. Získané poznatky sú dôležité pre tvorbu politík a stratégií zameraných na podporu ich zdravého vývinu.

Medzinárodnej štúdia HBSC sa realizuje v spolupráci so Svetovou zdravotníckou organizáciou v 50 krajinách už 40 rokov. Umožňuje porovnávať situáciu v jednotlivých krajinách a sledovať trendy v živote školákov. Na slovenskej štúdii spolupracovali odborníci a odborníčky z Univerzity Komenského, Prešovskej univerzity, Trnavskej univerzity, výskum koordinovala Lekárska fakulta Univerzity Pavla Jozefa Šafárika.